Antibiotika av makrolidtyp kan förlänga hjärtats repolarisation genom påverkan på kaliumkoncentrationen i hjärtats muskelceller. Denna effekt ger sig till känna på EKG i form av förlängt QT-intervall och tros kunna leda till potentiellt dödliga arytmier. Resultat från tidigare studier har dock inte varit entydiga avseende sambandet mellan makrolider och hjärtdöd.

En dansk forskargrupp har genomfört en registerbaserad kohortstudie för att undersöka risken för hjärtdöd vid behandlingskurer med klaritromycin och roxitromycin, jämfört med penicillin V (pcV; fenoximetylpenicillin). Studiedeltagare var alla danskar i åldrarna 40–74 år som under perioden 1997–2011 fick en behandlingskur med klaritromycin, roxitromycin eller pcV; sammanlagt över fem miljoner kurer.

Jämfört med pcV var användning av klaritromycin förknippat med en signifikant ökad risk för hjärtdöd (incidenskvot 1,76, 95 procents konfidensintervall 1,08–2,85), medan användning av roxitromycin inte var det (incidenskvot 1,04, 95 procents konfidensintervall 0,72–1,51). Riskökningen vid klaritromycin var högre bland kvinnor.

Forskarna menar att resultaten, med tanke på det spridda användningsområdet för makrolider, snarast bör bekräftas i ytterligare studiepopulationer. Klaritromycin ingår i läkemedel som i Sverige används mot infektioner i luftvägarna och mot duodenalsår orsakade av Helicobacter pylori.