En malariainfektion under graviditeten ökar risken för komplikationer, däribland låg födelsevikt. I Lancet Global Health har en grupp forskare undersökt konsekvenser av malaria under graviditeten i Afrika.

Studien bygger på en matematisk modell i vilken man använt sig av data avseende förekomst av malaria i olika delar av Afrika såsom smittspridningsmönster och hur många barn som är smittade inom respektive område.

Totalt beräknas att det under helåret 2010 skedde 27,6 miljoner förlossningar i delar av Afrika där malaria förekommer. Av dessa var 12,4 miljoner kvinnor exponerade för malaria under graviditeten, vilket motsvarar 45 procent av alla gravida kvinnor i de områden där parasiten förekommer. Författarna beräknar att malaria hos dessa kvinnor resulterade i att 900 000 barn som annars skulle varit normalviktiga föddes med för låg födelsevikt (mindre än 2 500 gram).

Det 95-procentiga konfidensintervallet anges till 530 000 – 1 240 000 barn. Andelen smittade kvinnor skiljer sig enormt mellan olika delar av kontinenten. Till exempel beräknas att 73 procent av alla gravida var malariasmittade i gränsområdet mellan Nigeria och Kamerun, vilket kan jämföras med endast två procent i delar av Kenya.

Viktigt att notera är att risken för låg födelsevikt är särskilt hög om kvinnan är infekterad tidigt under graviditeten. Det gör att behandling och förebyggande insatser bör prioriteras särskilt under denna period, konstaterar författarna.

Även om malariaförekomsten utvecklats åt rätt håll i stora delar av Afrika under det senaste decenniet orsakar parasiten fortfarande en mycket omfattande sjukdomsbörda, av vilken den aktuella studien således lyfter fram en specifik del, nämligen låg födelsevikt.