Ökat intag av frukt och grönsaker leder till minskad dödlighet i allmänhet och minskad dödlighet i hjärt–kärlsjukdom i synnerhet, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.

Huruvida en ökad konsumtion av frukt och grönsaker förmår påverka vår hälsa och livslängd är omdebatterat, och tidigare studier har visat olika resultat. Ett tydliggjort samband mellan olika födoämnen och hälsa ligger förstås i den enskilde individens intresse, men är också i högsta grad relevant både för hälso- och sjukvårdspersonal och för politiska beslutsfattare.

En metaanalys genomfördes av 16 prospektiva kohortstudier, som alla undersökte sambandet mellan intaget av frukt och grönsaker och dödlighet. Uppföljningstiden i studierna varierade mellan 4,6 och 26 år.

En ökning i konsumtionen motsvarande en portion frukt och grönsaker per dag medförde 5 procents minskning i all dödlighet (hazardkvot 0,95; 95 procents konfidensintervall 0,92–0,98) såväl som 4 procents minskning i kardiovaskulär dödlighet (hazardkvot 0,96; 95 procents konfidensintervall 0,92–0,99). Efter ungefär 5 portioner per dag kunde någon ytterligare minskning i dödlighet inte skönjas. Någon riskminskning vad gäller dödlighet i cancer kunde inte påvisas.

Studien har vissa svagheter, till exempel att hälften eller färre av de ingående studierna inte kontrollerat för fysisk aktivitet, energiintag eller andra kostvariabler. Resultaten från denna metaanalys tyder på att ett ökat intag av frukt och grönsaker har en blygsam men tydlig effekt på dödlighet.