Fyra av tio fall av livmodercancer beror på övervikt. Det är ett av de uppseendeväckande fynden i en omfattande sammanställning av kopplingen mellan övervikt och cancer som presenteras i Lancet.

Studien bygger på data från 5,2 miljoner individer från Storbritannien som följts under i genomsnitt 7,5 år. Samtliga var fria från cancer när de inkluderades i undersökningen. Under uppföljningstiden drabbades 166 955 individer (3,2 procent av samtliga) av någon av 22 malignitetsformer (vilka motsvarar 90 procent av alla malignitetsfall) som författarna valt att fokusera på. 

Forskarna har haft tillgång till uppgifter om deltagarnas BMI då de inkluderades. Det visade sig att ökat BMI då studien påbörjades var kopplat till ökad risk för en rad malignitetsformer. Men hur mycket risken ökar för överviktiga skiljer sig markant mellan olika maligniteter. Vikten tycks ha störst påverkan på uteruscancer, där risken ökar med 62 procent per varje ökning av BMI med 5 kg/m2.

För cancer i gallblåsa respektive njure ökar risken med 31 respektive 25 procent för varje ökning av BMI med fem enheter. Siffrorna är justerade för bland annat kön, ålder, rökning och socioekonomisk status. 

För bröst-, kolon- och levercancer noterades ett samband med ökad risk för överviktiga, men det var inte lika tydligt. För prostatacancer är sambandet mer oklart; data indikerar att det snarare tycks skydda att ha ett högt BMI. 

Ett illustrerativt sätt att se siffrorna är att om samtliga individer i Storbritannien ökade sitt BMI med en enhet skulle det, enligt författarna, leda till ytterligare 3 790 cancerfall per år.

Författarna beräknar att 41 procent av alla fall av cancer i livmodern, 20 procent av alla fall av gallblåsecancer och minst tio procent av alla fall av cancer i lever, njure och kolon beror på övervikt/fetma.

I en kommentar till artikeln konstateras att övervikt och fetma leder till onödigt lidande och onödiga dödsfall i en rad olika cancerformer. Studien befäster sambandet mellan övervikt/fetma och cancer. Det behövs inte ytterligare forskning för att motivera insatser för att få bukt med fetmaepidemin, konstateras också i kommentaren. Till cancerformer där författarna bakom studien inte hittat ett samband med vikt hör cancer i urinblåsan och CNS, multipelt myelom och non-Hodgkin-lymfom.