Om en rökare vårdas på sjukhus kan det vara ett bra tillfälle att motivera till rökstopp. I JAMA har en grupp forskare från USA undersökt just detta. 

Studien har bedrivits i Boston år 2010–2012, och 397 individer med en medelålder på 53 år som skrevs ut efter att ha sjukhusvårdats av olika anledningar under minst ett dygn har ingått. De vanligaste diagnoserna var kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom. Samtliga rökte dagligen och uttryckte en vilja att försöka sluta. Individer med annan missbruksproblematik, däribland de som vårdas för missbruksrelaterade komplikationer såsom alkoholabstinens, har inte inkluderats.

Deltagarna lottades till två lika stora grupper. Båda grupper fick före utskrivning träffa en rådgivare inriktad på rökavvänjning. En behandlingsgrupp fick därtill under 90 dagar gratis tillgång till rökavvänjningsprodukter som nikotinersättningsmedel men också farmaka som bupropion. Dessutom fick behandlingsgruppen vid fem tillfällen under veckorna efter utskrivning telefonsamtal med förinspelade meddelanden om råd och stöd samt information om vart de kunde vända sig om de hade frågor. Resterande kontrollgrupp fick endast träffa en rökavvänjningsrådgivare i samband med utskrivning och betala för läkemedel/nikotinersättningsmedel själva. De fick heller inga stödjande telefonsamtal. Primärt effektmått var rökstopp (verifierat genom förekomst av nikotinmetaboliten kotinin i saliv) efter sex månader.

Det visade sig att 26 procent av gruppen som fått aktiv behandling (gratis läkemedel och telefonsamtal) klarade av att sluta, medan motsvarande andel i kontrollgruppen var 15 procent.

Författarna såg också att 61 procent av individerna i behandlingsgruppen faktiskt använde farmaka/nikotinersättning under minst åtta veckor. Detta ska jämföras med att 48 procent i kontrollgruppen använde farmaka mindre än två veckor.

Fri medicinering och stöd i form av telefonsamtal visade sig således öka chanserna till rökstopp efter utskrivning, konstaterar författarna. Förutom det oerhörda lidande som rökning leder till gör de stora vårdkostnaderna att en sådan satsning är lätt att motivera ur ett rent hälsoekonomiskt perspektiv.