Depression är vanligt hos patienter som behandlas för cancer, men de allra flesta får ingen antidepressiv behandling. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry. Undersökningen har gjorts i Skottland och omfattar 21 151 patienter som hade kontakt med en av flera onkologiska kliniker på grund av gynekologisk cancer eller cancer i lunga, bröst eller tjocktarm. Patienterna skattades avseende depression.

Bland patienterna med lungcancer visade det sig att 13,1 procent uppfyllde DSM-IV-kriterierna för depression (major depression). För bröst- respektive koloncancer var andelarna 9,3 respektive 7,0 procent. Bland patienterna med gynekologisk cancer var andelen 10,9 procent.

Totalt uppfyllde 1 538 av de 21 151 patienterna depressionskriterier, men de allra flesta av dem, 73 procent, hade inte någon antidepressiv behandling.  Det var vanligare att yngre patienter med cancer var drabbade av depression. Vissa könsskillnader noterades för kolorektalcancer och lungcancer, där det var vanligare att kvinnliga patienter var deprimerade. Författarna konstaterar att studien belyser det stora behovet av att både screena patienter med cancer för depression och se till att de som är deprimerade får ordentlig antidepressiv behandling. För patienter med svårare maligniteter med dålig prognos är det särskilt viktigt att göra ansträngningar för att dessa inte ska vara depressionsdrabbade under sin sista tid i livet.