Autoreferat. Akut njurskada (AKI) är en vanlig komplikation hos patienter som vårdas på sjukhus, framför allt intensivvårdade och hjärtopererade patienter. Akut njurskada har i flera studier förknippats med en ökad mortalitet både på kort och lång sikt samt är kopplad till en försämring av njurfunktionen på lång sikt. Inga tidigare studier har undersökt om det finns något samband mellan akut njurskada och risk för terminal njursvikt (dialys- eller transplantationsbehov) hos kranskärlsopererade patienter.

Från Swedeheart inkluderades alla patienter som genomgått en första isolerad kranskärlsopereration mellan åren 2000 och 2008 i Sverige. Information om terminal njursvikt hämtades från Svenskt njurregister. Akut njurskada definierades enligt AKIN-kriterier (Acute kidney injury network) som stadium 1: >26 μmol/l eller 50–100 procents ökning av postoperativt serumkreatinin; stadium 2 (eller 3): >100 procents ökning av postoperativt serumkreatinin, och relaterades till uppkomst av terminal njursvikt.

Totalt inkluderades 29 330 patienter som i genomsnitt följdes i 4,3 år. Av dessa drabbades 123 patienter av terminal njursvikt. Dessa patienter hade sämre njurfunktion samt oftare hjärtsvikt och diabetes än övriga patienter. Efter multivariabel justering för förväxlingsfaktorer beräknades riskkvoter (RR) med 95 procents konfidensintervall (KI) för risken att drabbas av terminal njursvikt. Den relativa risken att drabbas av terminal njursvikt var nästan tredubblad hos patienter i AKIN-grupp 1 (RR 2,92, 95 procents KI 1,87–4,55) och nästan fyrdubblad hos patienter i AKIN-grupp 2+3 sammanslagna (RR 3,81, 95 procents KI 2,14–6,79).

Författarna konkluderade att redan en minimal postoperativ S-kreatininstegring över gränsvärdet för akut njurskada (26 mikromol/l) var relaterad till en kraftigt ökad risk för terminal njursvikt.