Avfärda inte varningssignalerna. När batterierna väl är tömda kan det ge långvariga konsekvenser.

AVHANDLING. Institutet för stressmedicin (ISM) bedriver forskning om stressrelaterad psykisk ohälsa. Patienter med misstänkt utmattningssyndrom (UMS) kommer på remiss till specialistmottagningen vid ISM och erhåller behandling/rehabilitering. I en nyligen försvarad avhandling studerades samsjuklighet med depression och ångest. Sjukdomens psykiska och somatiska symtom under 18 månader undersöktes och relaterades till kön och ålder. Potentiella prediktorer för tillfrisknande studerades.

Studiepopulationerna utgjordes av patienter från ISM:s mottagning med drygt 200 i varje studie. Medelåldern var 43 år. Två tredjedelar var kvinnor. Uppföljande undersökningar gjordes efter 3, 6, 12 och 18 månader.

Den första studien undersökte symtom på depression och ångest med Hospital anxiety and depression scale (HAD) – 11 poäng eller mer av maximalt 21 användes som gräns för sannolik ångest- och/eller depressionssjukdom. Förloppet av utmattning/utbrändhet mättes med Shirom melamed burnout scale (SMBQ) – medelvärdet 4 poäng eller mer av maximalt 7 användes som gräns för utbrändhet. Av UMS-patienterna skattade 94 procent utbrändhet med SMBQ.

Den andra studien använde Primary care evaluation of mental disorders (PRIME MD) för att undersöka förekomst av tolv somatiska symtom (exempelvis yrsel, magvärk, huvudvärk, bröstsmärtor, smärtor i armar, ben och leder). Prevalensen av enskilda somatiska symtom och multipla somatiska symtom (sex eller mer) undersöktes avseende köns- och åldersskillnader samt förlopp. Prediktorer såsom kön, ålder, utbildningslängd, samsjuklighet med depression och ångest, antidepressiva medel, fysisk aktivitet samt symtomduration före konsultation testades med regressionsanalys.

Utfallsmåttet vari den första studien SMBQ, multipla somatiska symtom i den andra.

UMS-patienter hade vid start omfattande samsjuklighet med depression (81 procent) och ångest (78 procent), utan köns- eller åldersskillnader. Symtom på depression och ångest minskade till »normalnivå« inom 6–12 respektive 12–18 månader, men en tredjedel i studien skattade fortfarande utbrändhet efter 18 månader.
Lång symtomduration före konsultation predikterade längre förlopp av utmattning/utbrändhet.
Patienterna hade i medeltal cirka fem somatiska symtom, knappt hälften sex eller fler, utan köns- eller åldersskillnader. Det skedde en signifikant minskning av alla enskilda somatiska symtom, utom smärtor i armar, ben och leder som stod kvar oförändrat efter 18 månader. En femtedel hade fortfarande multipla somatiska symtom efter 18 månader. Inga av de testade prediktorerna stack dock ut vid analys av denna grupps förlopp.
Avhandlingen visar att UMS är en allvarlig sjukdom med omfattande samsjuklighet, ett flertal somatiska symtom och ett långt förlopp. De aktuella resultaten ökar möjligheten till igenkännande, adekvat prognosbedömning och tillräckligt lång uppföljning vid UMS.