Att skilja mellan unipolära depressioner och bipolär sjukdom är ofta svårt i praktiken. I JAMA Psychiatry presenteras en tysk studie i vilken en grupp forskare använt sig av magnetkamera (MR) för att se om det finns strukturella skillnader i hjärnan mellan de olika sjukdomarna. Studien omfattar 58 individer med diagnostiserad bipolär sjukdom typ 1 (det vill säga manier varvade med depressioner), 58 patienter med unipolär depression (depression utan manier eller hypomanier) samt 58 friska kontroller. De tre grupperna är jämförbara vad gäller kön och ålder.

Samtliga individer MR-undersöktes och det visade sig att individer med bipolär sjukdom hade minskad volym grå substans i amygdala och hippocampus, medan anteriora cortex cinguli (ACC) hade minskad volym grå substans hos individer med unipolär depression. Vid bipolär sjukdom noterades dessutom minskad volym vit substans i både cerebellum och hippocampus. Vare sig individerna medicinerade eller inte påverkades inte resultaten. Inte helt oväntat medicinerade individer med bipolär sjukdom i högre utsträckning än de med unipolär depression. Som bekant har både amygdala, hippocampus och anteriora cortex cinguli en funktion beträffande reglering av känslor. Av dessa tre regioner tycks amygdala vara särskilt viktig när det gäller skillnaden mellan bi- och unipolär sjukdom, konstaterar författarna. Mekanismerna bakom detta är dock fortfarande okända. En slutsats av studien är att MR kan vara ett framtida diagnostiskt hjälpmedel för att differentiera mellan uni- och bipolär sjukdom.