Det var vanligare bland gifta än bland ogifta män att det genomsnittliga nattliga blodtrycket var minst 10 procent lägre än det genomsnittliga blodtrycket på dagen. Foto: Fotolia/IBL

Hur påverkas det nattliga blodtrycket av att vara gift? Den frågan ställde sig en forskargrupp från Boston, och analyserade därför tvärsnittsdata från 325 personer som genomfört ambulatorisk 24-timmars blodtrycksmätning i samband med deltagande i en kostinterventionsstudie. Gifta studiedeltagare visade sig ha lägre genomsnittligt nattligt systoliskt blodtryck än ogifta studiedeltagare.

Det genomsnittliga blodtrycket under den vakna delen av dagen skiljde sig däremot inte åt mellan gifta och ogifta studiedeltagare. När könsspecifika analyser gjordes fann man intressant nog ingen signifikant skillnad mellan gifta och ogifta kvinnors nattliga blodtryck, medan gifta män hade signifikant lägre nattligt blodtryck än ogifta män. Det var även vanligare bland gifta än bland ogifta män att det genomsnittliga nattliga blodtrycket var minst 10 procent lägre än det genomsnittliga blodtrycket på dagen. Någon sådan skillnad såg man emellertid inte mellan gifta och ogifta kvinnor.

Utifrån denna observationella studie kan man förstås inte säkerställa om det finns ett kausalsamband mellan att vara gift och att ha lågt nattligt blodtryck. Skillnaden förblev emellertid statistiskt signifikant efter justering för flera tänkbara förväxlingsfaktorer, bland annat socioekonomiska förhållanden. Studien visar att enkla anamnestiska uppgifter kan användas för att skatta sannolikheten för att en person har nattlig hypertoni. Det kan med andra ord vara relevant att efterfråga uppgifter om civilstånd när man gör en kardiovaskulär riskbedömning. Huruvida den äktenskapsassocierade skillnaden i nattligt blodtryck har prognostiska implikationer kvarstår att visa. Det får dock anses osannolikt att randomiserade studier kommer att göras på detta område.