Forskare undersökte vilken effekt som blodtrycksbehandling i akutfasen vid stroke gav. Foto:  Colourbox

Att hypertoni är en riskfaktor för stroke är välkänt, men vilken effekt ger blodtrycksbehandling i akutfasen vid stroke? Den frågan har en grupp forskare försökt besvara i en studie som presenteras i Lancet. Det rör sig om en omfattande undersökning – totalt har 4 011 patienter ingått. Under perioden 2001 till 2013 vårdades de för stroke (både ischemisk och hemorragisk), och alla hade hypertoni (systoliskt tryck mellan 140 och 220 mm Hg) vid ankomst till sjukhus, i genomsnitt hade deltagarna ett blodtryck på 167/90 mm Hg. De lottades till två grupper:

  • en grupp som i blodtryckssänkande syfte gavs behandling med glyceryltrinitrat i form av plåster (dos 5 mg). Glyceryltrinitrat kallas ofta nitroglycerin och ges inte sällan i sublingual form vid angina pectoris. Behandlingen påbörjades inom 48 timmar från symtomdebut och pågick en vecka.
  • en kontrollgrupp som inte gavs blodtrycksbehandling.

Det visade sig att plåstret gav effekt på blodtrycket. Efter ett dygn var det systoliska trycket i genomsnitt 7 mm Hg lägre hos behandlade jämfört med kontrollerna, det diastoliska 3,5 mm Hg lägre.

Men gjorde det lägre trycket någon egentlig skillnad? Det primära effektmåttet var funktion efter 90 dagar, vilket skattats enligt den etablerade Rankin-skalan som mäter handikapp efter stroke. Vid den mätningen visade det sig inte föreligga några skillnader mellan grupperna. Författarna har dessutom låtit en grupp patienter med hypertoni som behandlades med blodtrycksmedicin före sin stroke avbryta behandlingen i akutskedet, det vill säga under en vecka. Detta ledde till högre blodtryck jämfört med patienterna som stod kvar på medicinen; skillnaderna efter sju dagar uppgick till 9,5 mm Hg systoliskt respektive 5,0 mm Hg diastoliskt. Men inte heller här såg man några skillnader i resultat på Rankin-skalan mellan de som avslutat behandlingen och de som fortsatt.

Resultaten ska naturligtvis inte tolkas som att blodtrycket inte påverkar risken för stroke – snarare att det går att vänta med att sätta in blodtrycksbehandling tills patienten är medicinskt och neurologiskt stabiliserad efter akutfasen vid en stroke.