Autoreferat. Rutinmässig trombaspiration vid perkutan koronarintervention (PCI) av ST-höjningsinfarkt (STEMI) ger ingen fördel. Det framgick av ettårsresultatet av TASTE-studien (Thrombus aspiration in ST-elevation myocardial infarction in Scandinavia) som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

Trombaspiration vid PCI av ST-höjningsinfarkt genomförs genom att tromben i kranskärlet sugs ut mekaniskt med hjälp av en sugkateter innan ballongvidgning och eventuell stentning görs. Denna metod har haft en utbredd användning, och i Sverige har upp mot 50 procent av STEMI  blivit trombaspirerade. Metoden har tidigare haft en IIa-rekommendation i ESC:s riktlinjer baserat på resultat i mindre vetenskapliga studier.

TASTE var en randomiserad registerstudie där rekrytering av patienter och ifyllande av protokoll skedde elektroniskt direkt i kvalitetsregistret för PCI (SCAAR). Även resultaten av studien hämtades i olika register. Samtliga svenska och isländska PCI-centrum tillsammans med ett danskt sjukhus deltog i studien.

Tidigare har resultatet efter 30 dagar publicerats. Man kunde då inte iaktta någon skillnad mellan de två studerade grupperna, trombaspiration som tillägg till PCI och endast PCI, vad gällde dödlighet. Men för såväl nyinsjuknande i hjärtinfarkt som stenttromboser sågs en numeriskt lägre nivå (ej statistiskt signifikant) i den trombaspirerade gruppen.

Efter ett år fanns fortfarande inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende dödlighet (5,3 respektive 5,6 procent), nya hjärtinfarkter (2,7 respektive 2,7 procent) eller stenttromboser (0,7 respektive 0,9 procent). Resultatet var konstant i samtliga viktiga subgrupper och visar att det inte finns någon fördel med rutinmässig trombaspiration vid PCI av STEMI.