Internetbaserade verktyg kan användas av många människor till relativt låg kostnad, och detta i kombination med de skador rökning orsakar gör att verktygen ändå kan vara intressanta trots den modesta effekten. Foto: Fotolia/IBL

I Lancet presenteras en studie där man undersökt om en internetbaserad metod kan underlätta rökstopp. Resultatet: det kan den. Men bara för socioekonomiskt utsatta rökare. Studien gjordes i Storbritannien och omfattade 4 613 individer över 18 års ålder som alla rökte dagligen. De delades in i två grupper: en grupp som fick använda det interaktiva internetbaserade verktyget Stopadvisor och en kontrollgrupp som endast fick tillgång till en informationssida på internet. Deltagarna delades dessutom in efter socioekonomisk tillhörighet, med en lågstatusgrupp som omfattade arbetslösa och långtidssjukskrivna och en högstatusgrupp med välbetalda jobb och bra ekonomi. Statusgrupperna var jämförbara i övrigt då deltagarna i genomsnitt var lika gamla, rökte ungefär lika mycket och hade börjat röka i ungefär samma ålder (16–17 år).

Stopadvisor är baserat på psykologiska teorier kring beteendeförändring och bygger på att ett måldatum sätts då individen ska sluta röka. Denne får en detaljerad plan för att förbereda sig för rökstoppet, hantera röksug och information om vilken medicinering som kan bli aktuell. Det författarna undersökt är rökstopp efter sex månader verifierat med prov, alltså inte baserat på vad studiedeltagaren själv rapporterat. Det visade sig att 12 procent i gruppen med hög socioekonomisk status lyckades sluta, och det fanns inga skillnader mellan dem som fått tillgång till Stopadvisor och kontrollerna. För lågstatusgruppen var det betydligt färre som slutade men där noterades skillnader till fördel för Stopadvisor: 8,3 procent av de som haft tillgång till verktyget lyckades sluta jämfört med 6,1 procent av kontrollerna.

Att det föreligger socioekonomiska skillnader i andelen rökare som lyckas sluta är ingen nyhet, det har tidigare forskning visat. Även om Stopadvisor tycks förbättra chanserna till rökstopp hos socioekonomiskt utsatta är det viktigt att notera att det rör sig om blygsamma skillnader. Men internetbaserade verktyg kan användas av många människor till relativt låg kostnad, och detta i kombination med de skador rökning orsakar gör att verktygen ändå kan vara intressanta trots den modesta effekten, konstaterar författarna. Tobaksrökning beräknas skörda sex miljoner människoliv varje år.