Den aktuella studien är den största som hittills gjorts vad gäller kopplingen mellan hemorragisk stroke och statinbehandling. Foto: Fotolia/IBL

Statinbehandlade överlever en hjärnblödning oftare än drabbade som inte använder statiner, visar en studie som publiceras i JAMA Neurology. Tidigare studier har visat att statinbehandling tycks vara kopplad till bättre prognos vid ischemisk stroke, men för hemorragisk stroke har bilden varit mer oklar. Det har bland annat funnits farhågor om att statiner skulle kunna öka blödningsrisken vid stroke, vilket i vissa fall kan ha resulterat i att preparaten satts ut. Den aktuella studien har bedrivits av Kaiser Permanente, en amerikansk vårdjätte med ett stort antal sjukhus som närmast fungerar både som en läkarorganisation och ett försäkringsbolag, och som har mycket extensiva data om de närmare tio miljoner människor i norra Kalifornien som får sin sjukvård av organisationen.

Författarna har tittat retrospektivt på data om 3 481 patienter med hemorragisk stroke som under tio års tid inkommit till något av Kaiser Permanentes 20 sjukhus. Man har sedan undersökt om de varit behandlade med statiner i samband med att de lades in, definierat som att de fått statiner utskrivna och nyligen hämtat ut medicinen. Ungefär en tredjedel av samtliga patienter behandlades med statiner. Därtill har man tittat på om statinbehandlingen pågick under vårdtiden på sjukhus eller om den sattes ut.

Prognosen var betydligt bättre hos de patienter som stod på statiner under sjukhusvistelsen: 30-dagarsmortaliteten i denna grupp var 18,4 procent, jämfört med 38,7 procent för dem som inte fick statiner. Efter justering för ålder, kön, komorbiditet och blödningens omfattning framgick att det var fyra gånger så vanligt att statinbehandlade levde 30 dagar efter stroke (oddskvot 4,25, 95 procents konfidensintervall 3,46–5,23).

Att avsluta en pågående statinbehandling under vårdtiden för hemorragisk stroke var kopplat till klart sämre prognos, även vid justering för nämnda faktorer. Författarna noterade även ett dos–responssamband. Ju högre statindos, desto lägre var risken att dö inom en månad efter hemorragisk stroke.

Frågan är vad det kan bero på. Statiner påverkar flera biologiska processer, och till de möjliga förklaringarna hör att oxidativ stress och inflammation minskar. Dessutom har statinbehandling kopplats till minskat ödem kring en hjärnblödning, vilket skulle kunna bidra till effekten. Den aktuella studien är den största som hittills gjorts vad gäller kopplingen mellan hemorragisk stroke och statinbehandling. En uppenbar styrka med studien är dess storlek, men att det är ett retrospektivt material där man tittat på uppgifterna i efterhand i stället för att lotta patienter till olika behandlingar är naturligtvis en svaghet.