I Lancet presenteras en artikel i vilken man ställt samman data från två studier kring effekterna av injektion av embryonala stamceller vid sjukdomar då makula är skadad, däribland makuladegeneration. Det rör sig om två pilotförsök som utförts i USA på patienter med åldersrelaterad makuladegeneration respektive Stargardts makuladystrofi (båda sjukdomarna innebär att gula fläcken successivt förstörs). Det författarna undersökt är om en injektion av embryonala stamceller (mellan 50 000 och 150 000 celler per öga) under retina kan ersätta de skadade och förstörda cellerna. Patienterna har blivit sina egna kontroller genom att ena ögat fått stamcellsinjektionen och det andra inte. Då det rör sig om pilotförsök har man både velat få svar på om metoden ger effekt och om den är farlig. Innebär de nya cellerna till exempel ökad risk för malignitet? Stöts cellerna bort eller differentierar de till oönskade celltyper när de väl hamnat på plats? Patienterna har följts under närmare två år för att forskarna ska kunna se effekter på längre sikt.

Resultaten är lovande: man har varken noterat avstötning eller att cellerna utvecklades i fel riktning. En majoritet (10 av 18 patienter) noterade en markant förbättring av synskärpan på det transplanterade ögat men ingen skillnad på ögat som inte behandlats. Hos 7 av 18 patienter noterades en mer blygsam förbättring i det behandlade ögat, och hos en av patienterna försämrades synen i ögat som fått stamceller.

De båda materialen är små och nu behövs naturligtvis större studier, men författarna konstaterar att embryonala stamceller skulle kunna utgöra en källa för att ersätta de celler som skadas vid åldersrelaterad makuladegeneration – en sjukdom det i nuläget i princip inte finns någon bot för.