Andelen patienter som drabbades av ischemiska händelser eller andra allvarliga biverkningar eller behövde livsuppehållande behandling skiljde sig inte mellan grupperna. Foto: Fotolia/IBL

I New England Journal of Medicine presenteras en undersökning kring hur mängden blod som ges vid septisk chock påverkar överlevnaden och vid vilket tröskelvärde blod bör ges. Slutsatsen är att volymen blod som ges kan minskas, kanske till och med halveras, utan att det innebär ökade risker. Det rör sig om data från närmare 1 000 vuxna patienter som under perioden 2011 till 2013 behandlats på intensivvårdsavdelning för septisk chock vid något av 32 sjukhus i Norden. Patienterna hade alla ett Hb-värde som fallit till 90 g/l, den gräns som ofta används som tröskelvärde för transfusion. En grupp lottades till behandling vid vilken man väntade med att ge blod tills Hb-värdet sjönk till 70. Övriga patienter fick blod om Hb understeg 90 g/l. Primärt effektmått var tremånadersöverlevnad. De båda grupperna var helt jämförbara inför behandlingen.

Det visade sig att överlevnaden var jämförbar i de båda grupperna. Bland patienterna som fått blod vid tröskelvärdet 70 g/l hade 43 procent avlidit inom tre månader, jämfört med 45 procent i gruppen som fått blod vid ett Hb-värde på 90 g/l. Gruppen som fick blod först vid Hb 70 använde dessutom betydligt mindre blod, bara hälften så mycket. Värt att notera är också att en dryg tredjedel av individerna som lottades till blod vid ett Hb-värde på 70 inte behövde ges blod överhuvudtaget.

Andelen patienter som drabbades av ischemiska händelser eller andra allvarliga biverkningar eller behövde livsuppehållande behandling skiljde sig inte mellan grupperna. Styrkor med studien är det stora patientantalet och det faktum att olika sjukhus, både universitetssjukhus och mindre sjukhus, har ingått, vilket enligt författarna gör resultaten generaliserbara.