Autoreferat. En nyligen publicerad studie i tidskriften PLoS One visar att vankomycinresistenta enterokocker (VRE, Enterococcus faecium) kan uppstå lokalt från redan etablerade vankomycinkänsliga stammar. Forskare vid Universitetssjukhuset i Nordnorge har tillsammans med Folkhälsomyndigheten i Sverige och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utrett uppkomsten av en VRE-stam som under 2007–2011 spreds i stor omfattning på sjukhus i Stockholms, Västmanland och Hallands län [Söderblom T, et al. Euro Surveill. 2010;15(29). Den aktuella studien visade att den nya VRE-stammen sannolikt hade uppkommit genom att en vid sjukhuset redan väletablerad vankomycinkänslig E faecium-stam hade förvärvat gener för vankomycinresistens via en plasmid. Klonal spridning i sjukhusmiljön av denna nya VRE-stam, snarare än upprepade separata överföringar av resistensplasmiden, kan förklara utbrottets storlek.

Pulsfältsgelelektrofores (PFGE) är en metod för att visa bakteriers unika fingeravtryck. De VRE-isolat som tillhörde den omfattande smittspridningen hade alla samma PFGE-mönster. Genom att undersöka även vankomycinkänsliga invasiva isolat av E faecium från ett av de drabbade sjukhusen, från tidsperioden strax före och under VRE-utbrottets mest intensiva fas, fann vi identiska PFGE-mönster hos flera av de känsliga isolaten och hos VRE-isolaten. Med hjälp av helgenomsekvensering studerades representanter för både vankomycinkänsliga och vankomycinresistenta isolat med identiska PFGE-mönster. Vi kunde då avgöra var plasmiden infogats i genomet. Vankomycinresistensen medierades av en bland enterokocker tidigare känd plasmid, som bar på en VanB-transposon med en unik genetisk signatur.

Det är sedan tidigare känt att vissa högriskstammar av E faecium finns etablerade på sjukhus. Med användning av den molekylära typningsmetoden multilokussekvenstypning (MLST) visade vi att stammen tillhörde sekvenstyp 192. Denna typ ingår i det klonala klustret CC17, som internationellt beskrivits som väletablerat inom sjukhusmiljöer. Isolat från detta kluster är ofta mer resistenta och mer virulenta än de enterokocker som finns i vår normala tarmflora. Konklusionen är att den aktuella VRE-stammen uppstod lokalt från en väletablerad vankomycinkänslig stam som redan var anpassad till vår sjukhusmiljö.