I JAMA Internal Medicine konstaterar en grupp amerikanska forskare att tobaksrökning orsakar 14 miljoner fall av sjukdom/åkommor – såsom stroke, KOL, diabetes, hjärtinfarkt och lungcancer – under ett år i USA, vilket kunde ha undvikts om amerikanerna helt avstod från rökning. Det innebär att de tobaksrelaterade skadorna är mer omfattande än vad som tidigare beräknats.

Studien avser helåret 2009, och analysen bygger på data från bland annat National health interview där vuxna amerikaner själva rapporterat uppgifter om den egna hälsan. Men forskarna har inte bara tittat på intervjusvaren utan också inkluderat andra uppgifter, däribland spirometridata som inhämtats i syfte att screena för KOL. Utifrån detta beräknas att 14 miljoner sjukdomsfall orsakas av rökning, vilket är mer än de drygt 10 miljoner fall som tidigare beräknats.

Vad är det då skillnaderna mellan de aktuella och de tidigare siffrorna beror på? Antalet fall av hjärtinfarkt och stroke är ungefär lika stort som tidigare beräknat. Antalet fall av lungcancer är något större i den aktuella analysen, men den stora skillnaden är att antalet fall av KOL numera beräknas till 7,5 miljoner – 70 procent fler än vad man tidigare trott. Detta beror på ett stort mörkertal. Många med lungsjukdomen har helt enkelt inte fått diagnos.

Rökning är den största påverkbara orsaken till sjukdom i USA. Tobaksrökning skadar i princip samtliga kroppens organ och organsystem, konstaterar författarna som ser tobaksprevention som en av de största medicinska landvinningarna under de senaste 50 åren. Men trots att andelen rökare har minskat under de senaste decennierna finns det – beroende på jordens befolkningsökning – fler rökare än någonsin; närmare en miljard. Arbetet med att förebygga rökning måste därför fortsätta outtröttligt; inte minst i länder som Kina, där en stor andel befolkningen röker, men också i USA, Europa och övriga världen.