I ett nyligen publicerat rön i Lancet Psychiatry (Läkartidningen nr 37/2014) konstaterades att många cancerpatienter drabbas av en depression som de inte får behandlad. I Lancet presenteras en studie i vilken man tittat på hur en sådan behandling kan bedrivas framgångsrikt. Studien har gjorts i Skottland och omfattar 500 patienter med cancer som också uppfyllde depressionskriterier (major depression).

En grupp fick sedvanlig depressionsbehandling i primärvården. Den andra gruppen fick behandling på mer tvärdisciplinär bas där en psykiater samarbetade med onkologisjuksköterska och primärvårdsläkare. Deltagarna följdes i 48 veckor och forskarna undersökte andelen patienter i respektive grupp där behandlingen var framgångsrik, definierat som en halvering av poäng på depressionsskalan SCL-20 (Hopkins symptom checklist depression scale). Detta uppnåddes hos 62 procent av patienterna som fått tvärdisciplinär depressionsbehandling och 17 procent av dem som fått sedvanlig behandling i primärvården. Även beträffande ångest, livskvalitet, smärta och trötthet noterades bättre resultat i gruppen som fått tvärdisciplinär behandling.

Den integrerade behandlingen var visserligen dyrare, men det tycks ha varit väl investerade pengar; behandlingen kostade i storleksordningen motsvarande 6 500 kronor per patient, vilket mot bakgrund av det bättre resultatet innebär hög kostnadseffektivitet.

Värt att notera är att cancerpatienter med riktigt dålig prognos inte ingick i studien, men även de tycks ha nytta av tvärdisciplinär depressionsbehandling. En studie med lungcancerpatienter med dålig prognos som presenteras i Lancet Oncology visar nämligen liknande resultat med klart bättre utfall hos bland de patienter som fått integrerad depressionsbehandling.