Autoreferat. Sexuell dysfunktion och urininkontinens är kända risker efter kirurgisk behandling av ändtarmscancer. Litteraturen visar i viss mån motstridiga uppgifter om huruvida laparoskopisk teknik påverkar denna risk. COLOR II är den hittills enda stora internationella randomiserade studie där laparoskopisk och öppen kirurgi för potentiellt botbar ändtarmscancer studerats.

Som sekundärt utfallsmått studerades patientrapporterad livskvalitet där patienterna fick fylla i väl validerade enkäter (EORTC CR38) före operation samt 1, 6, 12 och 24 månader efter operationen.

Av 617 valbara patienter inkluderades 385 i studien. Medelåldern hos deltagarna var 67,1 år. Varje patients svar jämfördes mot utgångsvärdet (innan operation) och medelvärden beräknades för respektive grupp (laparoskopisk eller öppen kirurgi).

Både urininkontinens och sexuell dysfunktion påverkades negativt efter kirurgi utan att någon signifikant skillnad kunde påvisas mellan laparoskopisk eller öppen kirurgi. Urininkontinens påverkades i mindre grad och återgick till samma nivå efter 6 månader. För sexuell dysfunktion minskade besvären över tid något, men framför allt tenderade manlig sexuell dysfunktion att vara bestående. Resultatet var stabilt efter justering för förväxlingsfaktorer, inklusive strålbehandling före operation.

Konklusionen i studien är att sexuell dysfunktion är vanligt hos patienter med ändtarmscancer och att behandlingen riskerar att öka problemen. Att operera laparoskopiskt tycks inte påverka denna risk.