Människor i rika länder som i dag diagnostiseras med HIV tros kunna leva i princip lika länge som icke-smittade, givet att de sköter den antivirala medicineringen. Men hur är dessa människors livskvalitet? Den frågan har en grupp forskare från Storbritannien ställt i en studie som presenteras i Lancets nystartade systertidskrift Lancet HIV. Författarna har tittat på två material med 3 258 respektive 8 503 vuxna HIV-patienter vilka svarat på frågor och skattats avseende hälsorelaterad livskvalitet (health related quality of life, HRQoL). Skattningen och skalorna resulterar i en poäng för livskvalitet mellan 0 (vilket motsvarar att man är död) och 1 (perfekt hälsa).

Det visade sig att HIV-patienterna hade lägre livskvalitet jämfört med befolkningen i stort, trots att forskarna justerat för faktorer som kön, utbildning, rökning, etniskt ursprung och om individen hade barn. Skillnaderna uppgick i genomsnitt till 0,11 poäng på den 1-gradiga skalan och noterades i samtliga grupper HIV-smittade och oberoende av CD4-tal, virusmängd i blodet och antiretroviral behandling. HRQoL mäter olika områden av livskvalitet. Störst skillnad mellan HIV-smittade och övriga noterades för parametern »ångest och depression«, men även för samtliga övriga parametrar – däribland smärta, mobilitet och förmåga att utföra dagliga aktiviteter – noterade HIV-patienterna signifikant lägre nivåer jämfört med populationen i stort.

Intressant att notera är att det fanns skillnader mellan olika grupper av HIV-patienter. De som fått sin HIV-diagnos för länge sedan hade överlag betydligt sämre livskvalitet jämfört med dem som fått diagnosen nyligen. Bidragande till detta kan vara att de sett vänner och partner gå bort i sjukdomen, och att de fick sin diagnos när HIV var betydligt mer stigmatiserat jämfört med i dag och att denna bild lever kvar.

Resultaten sammanfattas med att HIV-smittade har signifikant sämre livskvalitet jämfört med befolkningen i stort trots att de är virologiskt och immunologiskt stabila och att behandlingen inte längre innebär svåra biverkningar.