Vid uppföljning var det ingen skillnad i hur många som fortfarande rökte mellan dem som använt e-cigaretter och de övriga. Foto: Colourbox

Cancerpatienter som tar e-cigaretter till hjälp för att sluta röka har inte ökade chanser att lyckas, enligt en studie som publiceras i den amerikanska tidskriften Cancer.

De hälsorisker som traditionell rökning medför är välkända. Huruvida e-cigaretter är ett bättre eller sämre alternativ till fortsatt rökning har debatterats flitigt i bland annat Läkartidningen [1, 2, 3].

Hos cancerpatienter, där hälsotillståndet redan är påverkat, är behovet av rökstopp extra stort. En amerikansk forskargrupp har undersökt användningen av e-cigaretter och förekomsten av rökstopp hos patienter vid en cancerklinik i New York.

I studien ingick 1 074 rökande cancerpatienter. Från 2012 till 2013 ökade användandet av e-cigaretter från 10,6 procent till 38,5 procent. Vid studiestart hade de rökare som använde e-cigaretter ett större nikotinberoende och fler försök till rökstopp bakom sig, och var i större utsträckning drabbade av lungcancer eller huvud–halscancer, jämfört med de rökare som inte använde e-cigaretter.

Vid uppföljningen var det ingen skillnad i hur många som fortfarande rökte mellan dem som använt e-cigaretter och de övriga. I en intention to treat-analys var sannolikheten att de som använde e-cigaretter fortfarande rökte vanliga cigaretter dubbelt så stor jämfört med dem som inte använde e-cigaretter (oddskvot 2,0, 95 procents konfidensintervall 1,2–3,3).

Studieresultaten visar att e-cigaretter har blivit vanligare, och ingjuter tvivel om e-cigaretters förmåga att bidra till rökstopp. Studien har dock flera begränsningar, varav den största förstås är att det rör sig om en ren observationsstudie. Forskarna själva poängterar att kontrollerade studier krävs för att utvärdera e-cigaretters möjliga risker och hälsofördelar som hjälp till rökstopp.