Barn till mödrar med reumatoid artrit löpte större risk för för tidig födsel jämfört med barn som inte exponerats för sjukdom. Foto: Fotolia/IBL

Hur påverkas fostertillväxten och risken för förtidig födsel om kvinnan under graviditeten har diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit? Med preklinisk sjukdom avses fall där diagnosen ställs efter avslutad graviditet.

Danska och amerikanska forskare har undersökt förhållandet och konstaterar att barn till kvinnor med diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit löper i runda tal 1,5 gånger större risk att födas för tidigt (före vecka 37), men att fostertillväxten hos dessa barn inte hämmas nämnvärt.

Fynden kommer från en landsomfattande kohortstudie i Danmark, där forskarna har samlat in data från flera nationella register över alla barn födda i landet mellan 1977 och 2008. Efter att tvillingfödslar uteslöts, liksom adoptioner och barn som inte säkert kunde kopplas till sina biologiska mödrar, bestod kohorten av 1 917 723 barn.

Det visade sig att 13 566 barn i kohorten hade mödrar med antingen diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit. Barnen till mödrarna med diagnostiserad sjukdom, 2 101 individer, visade sig ha jämförbara födelsemått med barn till friska mödrar i fråga om kroppslängd, skallomfång och midjemått. Däremot vägde de i genomsnitt 87 gram mindre (95 procents konfidensintervall, KI, –111,23 till –62,84) och låg i en moderkaka som var 13 gram lättare (95 procents KI  –21,46 till –5,43) jämfört med kontrollgruppen. Mätresultaten var statistiskt signifikanta.

Barn till mödrar med reumatoid artrit löpte större risk för för tidig födsel jämfört med barn som inte exponerats för sjukdom: oddskvot 1,48 (95 procents KI 1,20–1,84) och 1,32 (95 procents KI 1,07–1,64) för mödrar med diagnostiserad respektive preklinisk sjukdom.

Forskarna konstaterar att obstetriker bör vara medvetna om den förhöjda risken för förtidig nedkomst hos kvinnor med diagnostiserad reumatoid artrit, liksom hos dem med prekliniska tecken på sjukdomen under graviditeten. De påpekar vidare att fostertillväxten inte hämmas nämnvärt hos de barn som exponerats för reumatoid artrit jämfört med barn vars mödrar inte har sjukdomen. De uppmätta skillnaderna förefaller inte påverka barnen omedelbart efter födseln. Eventuella långsiktiga hälsoeffekter av att ha fötts av en mor med diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit kräver framtida utredning, tillägger forskarna.