Minskad risk för kardio- och cerebrovaskulära händelser men ökad risk för blödningar. Illustration: Fotolia/IBL

Kombinerad antitrombocytbehandling med läkemedlen klopidogrel och acetylsalicylsyra är en rekommenderad strategi i sekundärpreventionen efter behandling av kranskärlssjukdom med angioplastik och inläggning av läkemedelsavgivande stent. Stentbehandlingen ger mycket goda resultat överlag, även om metoden medför en liten ökad risk för blodproppsbildning i det behandlade kärlet, särskilt med läkemedelsavgivande stent.

Eventuella fördelar respektive risker med kombinationsbehandlingen under längre tid än ett år har dock hittills inte varit dokumenterade. En studie som publiceras i New England Journal of Medicine har undersökt förekomsten av stentrelaterade blodproppar och andra allvarliga kardio- och cerebrovaskulära händelser, såsom dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke, vid fortsatt kombinationsbehandling 12–30 månader efter angioplastiken.

Totalt togs 9 961 patienter med i studien; samtliga hade genomgått angioplastik med stent i kranskärlen. Efter tolv månaders kombinationsbehandling med klopidogrel eller prasugrel tillsammans med acetylsalicylsyra randomiserades patienterna till att antingen fortsätta kombinationsbehandlingen eller att få acetylsalicylsyran tillsammans med placebo.

Fortsatt behandling med det aktiva läkemedlet, jämfört med placebo, minskade andelen stentrelaterade blodproppar (0,4 procent vs 1,4 procent; hazardkvot, HR, 0,29 [95 procents konfidensintervall, KI, 0,17–0,48]; P<0,001) liksom större kardio- eller cerebrovaskulära händelser (4,3 procent vs 5,9 procent; HR 0,71 [95 procents KI 0,59–0,85]; P<0,001). Andelen hjärtinfarkter var lägre i behandlingsgruppen jämfört med kontrollerna (2,1 procent vs 4,1 procent; HR 0,47; P<0,001). Andelen dödsfall oavsett orsak var 2,0 procent i gruppen som fortsatte sin kombinationsbehandling efter 12 månader och 1,5 procent i placebogruppen (HR 1,36 [95 procents KI 1,00–1,85]; P<0,05). Andelen patienter med måttlig eller allvarlig blödningskomplikation ökade med fortsatt kombinationsterapi (2,5 procent vs 1,6 procent; P<0,001). Förhöjd risk för stentrelaterade blodproppar och hjärtinfarkt konstaterades i båda grupperna under en uppföljning i tre månader efter avslutad kombinerad antitrombocytterapi.

Forskarnas slutsats är att trombocythämmande behandling med acetylsalicylsyra i kombination med klopidogrel eller prasugrel under längre tid än 12 månader efter insättande av läkemedelsavgivande stent – jämfört med terapi enbart med acetylsalicylsyra – minskade risken för kardio- och cerebrovaskulära händelser. Behandlingen ger ökad risk för blödningar och kan öka den totala mortaliteten.

Studien finansierades av ett konsortium av sex läkemedels- respektive medicintekniska företag.