De personer som drabbades av kranskärlssjukdom hade genomgående lägre blodnivåer av dehydroepiandrosteron än de som förblev friska.

Det kroppsegna prohormonet dehydroepiandrosteron (DHEA) tycks kunna användas för att förutsäga risk för kranskärlssjukdom hos äldre män. Slutsatsen dras i en svensk studie från Sahlgrenska akademin publicerad i Journal of the American College of Cardiology.

Forskarna har under fem år följt 2 614 män i åldrarna 69–80 år, och mätt bland annat deras blodhalter av DHEA och dehydroepiandrosteronsulfat (vilket är den form som prohormonet vanligen förekommer som i serum). Under uppföljningens fem år konstaterades sammanlagt 302 kranskärlshändelser och 225 cerebrovaskulära händelser bland studiedeltagarna. De personer som drabbades av kranskärlssjukdom hade genomgående lägre blodnivåer av DHEA än de som förblev friska. Sambandet mellan låga serumnivåer och förhöjd risk för kranskärlssjukdom var statistiskt signifikant även efter korrigering för åldersrelaterad risk och traditionella riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. Riskkvoten för DHEA och dess sulfatform var 0,82 (95 procents konfidensintervall, KI, 0,73–0,93) respektive 0,86 (KI 0,77–0,97). Risken för cerebrovaskulära händelser visade sig dock vara oberoende av DHEA-nivåer.

DHEA bildas i binjuren som förstadium till aktiva könshormoner. Det är känt sedan länge att nivåerna av dehydroepiandrosteron sjunker med stigande ålder, och att höga nivåer generellt kan vara en markör för god hälsa hos äldre män.

– Studien visar att det finns en koppling mellan DHEA i blodet och hjärt–kärlsjukdom men detta fynd klargör inte om behandling med dehydroepiandrosteron kommer att minska risken för framtida hjärtkärlsjukdom, säger Claes Ohlsson, professor vid Sahlgrenska akademin, i en kommentar.