Att manlig omskärelse skyddar mot överföring av HIV är välkänt och har visats i ett flertal material. Nu presenteras en studie i Lancet Global Health som visar att detta även gäller för syfilis. Studien, som bland annat finansierats av Bill och Melinda Gates stiftelse, har bedrivits i Kenya och Uganda. Det rör sig om ett större prospektivt material med 4 716 heterosexuella par där det fanns såväl kvinnor som män som var HIV-positiva men också par där ingen var smittad. Männens snittålder var 36 år då studien påbörjades, kvinnornas 30 år. En grupp män lottades till omskärelse, övriga omskars inte. Paren har följts med löpande HIV-kontroller under i genomsnitt 2,8 år. En gång varje år har man i samband med HIV-provtagningen även tagit syfilis-serologi.

När författarna analyserade data visade det sig att manlig omskärelse inte bara skyddar mot överföring av HIV. Det skyddar även både män och kvinnor mot överföring av syfilis. För omskurna män minskar incidensen sammantaget med 42 procent. Tittar man specifikt på män med HIV var minskningen 62 procent, medan den inte var statistiskt signifikant för HIV-negativa män. Resultaten har justerats för ålder, antal oskyddade samlag paren hade per månad samt nivåer av HIV-viruset (HIV-RNA).

För kvinnor vars män omskurits var syfilisincidensen 59 procent lägre och statistiskt signifikant för både HIV-positiva och HIV-negativa kvinnor. Studien är unik såtillvida att den visar att kvinnor skyddas mot överföring av syfilis om deras män omskärs.

Författarna konstaterar att manlig omskärelse kan spela en viktig roll när det gäller att kontrollera spridningen av syfilis, särskilt i områden där HIV är vanligt förekommande. I bland annat Afrika söder om Sahara är syfilis ett stort problem, inte minst då sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna bakom spädbarnsdödlighet. Syfilis betraktades länge som i det närmaste utrotad i Sverige men under senare år tycks smittan ha ökat – om än till nivåer som fortfarande är mycket låga.