Det finns studier som framhäver genetikens roll för kriminellt beteende, men att även miljöfaktorer har betydelse. En ny svensk studie slår nu dock fast att familjeinkomst och socioekonomisk status inte utgör sådana miljöfaktorer och därför saknar betydande inverkan på huruvida barnen i familjen utvecklar brottsligt beteende eller ej.

Författarna studerade 526 167 barn (216 424 syskon samt 262 267 kusiner) födda i Sverige mellan 1989 och 1993. Respektive barns unika identifikationsnummer samkördes med bland annat rikspolisens belastningsregister för att ta fram eventuell registrerad brottslighet. Samtidigt beräknades för varje barn respektive familjs medelinkomst. Denna jämfördes sedan med huruvida barnet fallit in i brottslighet och/eller missbruk. Samtliga resultat korrigerades för diverse förväxlingsfaktorer som kön, födelseår och förälders utbildning.

Barn i familjer med låg inkomst visade sig i jämförelse med barn till familjer med hög inkomst ha en sjufaldigt ökad risk att dömas för våldsbrott och dubbelt så stor risk för missbruk. När hänsyn togs till andra faktorer (t ex förälders ålder vid barnets födelse och eventuell psykisk ohälsa i familjen) och syskon inte bara jämfördes med varandra utan även med sina respektive kusiner syntes inte längre någon relation mellan barnets socioekonomiska status (mätt som familjens medelinkomst) och dess risk att begå våldsbrott (riskkvot 0,95, 95 procents konfidensintervall 0,44–2,03) och/eller missbruk (riskkvot 1,11, 95 procents konfidensintervall 0,62–1,98).

Författarna menar att det finns andra miljöfaktorer än just inkomst och socioekonomisk status som förklarar en persons benägenhet för att falla in i kriminalitet och/eller missbruk. Genetikens roll framhävs.

Trots att studien är av mer intresse för kriminologer är den utan tvekan även viktig för läkare inom psykiatrin och rättspsykiatrin, där patienter med både missbruk och brottslighet är relativt vanliga. Fler studier behövs för att tydliggöra genetikens roll i kriminalitet, men med det väcks även frågan om eventuella genmutationer, behandlingar och hur kriminella personer bör handläggas.