I studien utgick man från aterosklerosplack som tagits bort vid karotisoperationer och studerade immunologiska celler från placken och blod. Foto: Science photo/IBL

Autoreferat. Ateroskleros har på senare år visat sig vara en inflammatorisk sjukdomsprocess innefattande aktiverade och immunologiskt viktiga celltyper som T-celler, makrofager och dendritiska celler. Fetter i form av främst LDL-kolesterol lagras i blodkärlsväggen, och en hypotes under lång tid har varit att LDL spelar en viktig roll efter oxidation. Det är då det kan tas upp av makrofager, som sedan utvecklas till skumceller (foam cells). Man kan diskutera om ateroskleros i sig är en sjukdom och inte en effekt av normalt åldrande, eftersom ateroskleros har påvisats även hos förhistoriska jägar–samlarfolk. Det som främst orsakar sjukdom som hjärtinfarkt och stroke är däremot när aterosklerosplacken blir mer komplicerade och även brister, vilket tycks hänga samman med lokal inflammation och immunaktivering som leder till att trombogent material läcker ut i kärlet. Även om oxiderat (eller på annat vis modifierat) LDL anses bidra till inflammation i plack har orsaken till aktivering av T-celler fortsatt att diskuterats, och många studier påå området har utgått från musmodeller som förändrats genetiskt, eftersom vanliga möss inte får ateroskleros.

I vår studie utgick vi från aterosklerosplack som tagits bort vid karotisoperationer och studerade immunologiska celler från placken och blod. Hypotesen var att inflammatoriska fetter, framför allt fosfolipider, spelar en viktig roll när immunologiska celler aktiveras vid ateroskleros.

LDL som modiferas genom enzymer, fosfolipaser, som finns i kärlväggen (LDLx) studerades. Denna variant är troligen mer fysiologisk än oxiderat LDL. Vi fann att LDLx, men även vanligt oxiderat LDL, aktiverade dendritiska celler, en central typ av celler vid immunaktivering som fyller en rad viktiga funktioner, varav en är presentation av antigener som känns igen av specifika T-celler.  LDLx ledde till T-cellsproliferation. Omodifierat LDL hade däremot ingen effekt på vare sig dendritiska celler eller T-celler. Fynden skulle kunna tala för en indirekt mekanism då LDLx inducerade stressproteiner (heat shock proteins) i dendritcellerna som i sin tur kan aktivera T-cellerna. En potentiell antiinflammatorisk och immunmodulerande behandling vid ateroskleros identifierades också: ett plasmaprotein, annexin A5, som hämmar LDLx inflammatoriska effekt och dessutom inducerar skyddande immunsvar i form av regulatoriska T-celler och antiinflammatoriska cytokiner.