För individer under 55 års ålder var måttlig till svår hjärnskada kopplad till ökad risk att drabbas av demens. Foto: Fotolia/IBL

Patienter som drabbats av en traumatisk hjärnskada löper ökad risk att drabbas av demens. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA Neurology.

Det rör sig om ett retrospektivt material där författarna granskat data från patienter som drabbats av någon form av trauma under perioden 2005 till 2011. Totalt ingår 51 799 traumafall av vilka ungefär en tredjedel, 31,5 procent, utgjordes av traumatisk hjärnskada (TBI, traumatic brain injury) vilket definierats utifrån amerikanska CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention) definition. En klar majoritet, 66 procent, av de traumatiska hjärnskadorna berodde på fallolyckor.

Två tredjedelar av patienterna i materialet hade drabbats av en annan form av trauma än mot huvudet, däribland frakturer (här har man exkluderat frakturer i nacke och ansikte). Ingen av patienterna i materialet hade diagnostiserats med demens vid skadetillfället. Författarna tittade på om det fanns en koppling mellan hjärnskada och demensdiagnos åren efter skadan. Så visade sig vara fallet; demensrisken var nämligen ökad med 46 till 72 procent (beroende på ålder) hos dem som drabbats av traumatisk hjärnskada jämfört med dem som drabbats av annat trauma. Resultaten är justerade för kön, missbruk och vaskulära riskfaktorer som hypertoni, hyperlipidemi, diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Värt att notera är att forskarna inte inkluderat demensfall som inträffade inom ett år från skadetillfället då dessa skulle kunna vara en direkt följd av traumat.

För individer under 55 års ålder var måttlig till svår hjärnskada kopplad till ökad risk att drabbas av demens, och för patienter över 65 även måttliga hjärnskador.

Det faktum att det rör sig om ett retrospektivt material kan ses som en begränsning med studien. Författarna efterfrågar studier där sambandet mellan hjärnskada och demensrisk följs under betydligt längre tid än de fem till sju år som var fallet i den aktuella undersökningen.