En inte oansenlig del av kronisk hosta (duration över 8 veckor) är behandlingsrefraktära, det vill säga att hostan kvarstår trots behandling av eventuell bakomliggande sjukdom. Prekliniska studier indikerar att p2x3-receptorer på sensoriska nervfibrer i luftvägarna bidrar till hypersensibilisering. Dessa receptorer misstänks således kunna vara en kanal för sensibilisering av hostreflexen så att hostan blir kronisk. En blockering av p2x3-receptorn skulle följaktligen leda till reducerad hostfrekvens.

I en fas 2-studie publicerad i Lancet undersöktes huruvida p2x3-receptorer spelar någon roll i överaktiveringen av hostreflexen. Effekten av den orala p2x3-antagonisten AF-219, en ny substans ämnad att kunna lindra hostfrekvensen hos patienter med refraktär kronisk hosta, testades.

Den dubbelblindade, placebokontrollerade tvåstegs-korsstudien genomfördes på ett sjukhus i Storbritannien mellan november 2011 och november 2012. Med hjälp av en datorgenererad sekvens randomiserades patienter med refraktär kronisk hosta till antingen AF-219, 600 mg två gånger dagligen, eller placebo, och därefter, efter två veckors terapiuppehåll, till den andra behandlingen. Hostfrekvensen dagtid, som var det primära utvärderingsmåttet, registrerades vid studiestart och följdes upp efter två veckors behandling. Registreringen av hostfrekvens skedde med hjälp av en patientansluten avläsare. Av de 34 individer som bedömdes för inklusion i studien ingick och randomiserades 24 individer. Genomsnittsåldern var 54,5 år (standardavvikelse, SD 11,1). Hostfrekvensen i den undersökta gruppen reducerades till en fjärdedel när patienterna var randomiserade till AF-219 jämfört med hostfrekvensen under den tid då de fick placebo (P = 0,0003).

Hostfrekvensen dagtid sjönk från i genomsnitt 37 hostningar per timme (SD 32) till 11 hostningar per timme (SD 8) efter behandling med AF-219. Vid behandling med placebo ändrades hostfrekvensen dagtid från i genomsnitt 65 (SD 163) till 44 (SD 51) hostningar per timme. Sex patienter avbröt studien i förtid på grund av smakrubbningar, en biverkan som rapporterades av alla patienter som fick AF-219.

Enligt forskarnas tolkning av resultaten spelar p2x3-receptorn en nyckelroll vid förmedlingen av neuronal överkänslighet vid hosta, varför substanser som i likhet med AF-219 blockerar p2x3-receptorn utgör en lovande ny typ av hostdämpande medel.