Intraarteriell reperfusionsbehandling via mekanisk trombektomi eller lokal trombolys vid akut ischemisk stroke är en åtgärd som används allt mer även i Sverige. Trombektomi med hjälp av kateter utgör fortfarande bara en liten del av alla reperfusionsbehandlingar i landet, och metoden används företrädesvis på patienter med mycket svår hjärninfarkt [Riks-Stroke, årsrapport 2014]. Metoden har visats kunna ge effektiv reperfusion men vetenskapligt underlag för eventuella gynnsamma effekter på patienters funktion saknas.

I en randomiserad multicenterstudie i fas 3 med öppen intervention och blindade effektmått avsågs detta att studeras. Studien publiceras i New England Journal of Medicine. Patienter med akut ischemisk stroke orsakad av propp i intrakraniella kärl i den främre delen av hjärnan inkluderades och randomiserades till antingen vanligt omhändertagande vid stroke (inkluderande intravenös trombolysbehandling) eller till vanligt omhändertagande samt intraarteriell reperfusionsbehandling. Inklusionskriterier var bilddiagnostiskt bekräftad proximal arteriell ocklusion samt tillgång till behandlingsstart inom sex timmar från symtomdebut. Primärt effektmått var funktionsskattningen efter 90 dagar enligt den modifierade Rankin-skalan. Oddskvoter, justerade för prognostiska faktorer såsom ålder, symtomens svårighetsgrad och tid till behandling, beräknades.

Studien inkluderade 500 patienter, varav 292 (58,4 procent) var män. Inklusionen genomfördes mellan december 2010 och mars 2014 vid 16 kliniker i Nederländerna. Interventionsgruppen utgjordes av 233 patienter och kontrollgruppen av 267 patienter. Medianåldern bland studiedeltagarna var 65 år (23–96). En majoritet (89 procent) hade före randomiseringen fått trombolys genom behandling med intravenöst alteplas. Intraarteriell behandling genomfördes hos 196 av de 233 inkluderade patienterna. 195 behandlades mekaniskt, varav 24 fick tillägg av lokal trombolys. Den justerade oddskvoten var 1,67 (95 procents konfidensintervall 1,21–2,30). Fler patienter i interventionsgruppen nådde bättre självständig funktionalitet (0–2 på den modifierade Rankin-skalan) jämfört med kontrollgruppen (19,1 respektive 32,6 procent). Inga signifikanta skillnader i fråga om dödlighet eller intracerebrala blödningar påvisades mellan grupperna.

Författarna drar slutsatsen att intraarteriell reperfusionsbehandling som påbörjas inom sex timmar från symtomdebut är effektiv och säker för patienter med akut ischemisk stroke orsakad av ocklusion av kärlen i hjärnans främre cirkulation.