Alla svenska barn erbjuds sedan januari 2009 vaccination med konjugerat pneumokockvaccin på barnavårdscentral vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. Risken för sjukhusvård av barn under 5 år för pneumoni och sinuit/etmoidit minskade efter att konjugerat pneumokockvaccin införts i barnvaccinationsprogrammet i Stockholms län år 2007.

Alla svenska barn erbjuds sedan januari 2009 vaccination med konjugerat pneumokockvaccin på barnavårdscentral vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Fall av invasiv pneumokocksjukdom, såsom sepsis och meningit, är anmälningspliktiga och har minskat kraftigt bland barn efter att vaccinationen introducerades. Pneumokocker orsakar också andra infektioner som pneumonier, sinuiter (oftast etmoidit hos mindre barn) och otiter.

I Stockholms län, som införde pneumokockvaccination redan år 2007, genomfördes denna studie för att utvärdera effekten av vaccinationen mot pneumoni och sinuit/etmoidit. Vi jämförde antalet barn under 5 års ålder som sjukhusvårdats för dessa infektioner under fyra år före och fyra år efter införandet av vaccination. Året då vaccinet introducerades (2007/2008) exkluderades från analysen. Som kontrollsjukdomar användes pyelonefrit, obstruktiv bronkit, RSV och influensa. Studien visar att risken för sjukhusvård minskade med 19 procent för pneumoni och med 66 procent för sinuiter för barn yngre än 2 år. Dessa resultat var statistiskt signifikanta (P<0,05).

Effekten av det konjugerade pneumokockvaccinet mot lunginflammation är jämförbar med vad man funnit i andra länder, men det är första gången som effekten på sinuit/etmoidit visats.

 

Jäv: Studien finansierades genom att en procentsats av försäljningen av vaccinet gick till Smittskydd Stockholm för oberoende uppföljning. Ann Lindstrand har delfinansierats för deltagande i två internationella konferenser av GlaxoSmithKleine och Pfizer. Hennes arbetsgivare har delfinansierat andra halvan enligt gällande regler för medicinsk utbildning.