VISS-studiens resultat talar för att ett genomsnittligt HbA1c under 60 mmol/mol förhindrar allvarliga komplikationer från ögon och njurar. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. Diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet hos vuxna, likaså till njursvikt som kräver dialys eller transplantation. Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år efter diabetesdebuten kan forskare vid Linköpings universitet visa att personer med typ 1-diabetes inte utvecklade allvarliga ögon- eller njurskador om långtidsmedelvärdet av HbA1c var mindre än 60 mmol/mol (6,8 procent enligt tidigare Mono-S-metod).

Det är väl känt att blodsockerkontrollen har betydelse för komplikationer vid diabetes och att risken ökar med stigande blodsockernivåer. Vilket behandlingsmål som ska eftersträvas är dock oklart. VISS-studien (Vaskulära diabeteskomplikationer i sydöstra sjukvårdsregionen) har haft som mål att undersöka hur blodsockernivån mätt som långtidsmedelvärdet av HbA1c påverkar risken att utveckla allvarliga ögon- och njurskador vid typ 1-diabetes, och med resultaten som bas formulera HbA1c-mål för behandlingen.

HbA1c är ett blodprov som mäter medelblodsockret 8–10 veckor bakåt i tiden och som infördes i diabetesvården i början av 1980-talet. Genom upprepade bestämningar kan man få ett mått på medelblodsockret under många år. Eftersom det tar lång tid innan allvarliga ögon- och njurskador utvecklas har det först nu blivit möjligt att följa HbA1c från diabetesdebuten till komplikationsutveckling. I VISS-studien har 451 patienter som alla insjuknat i typ 1-diabetes i åldern 0–34 år följts med HbA1c, som regel 2–4 gånger per år, under drygt 20 år. Det är den första komplikationsstudien i världen där HbA1c följts ända från sjukdomsdebuten.

Resultaten visar att inga allvarliga ögon- eller njurskador utvecklades hos patienter med ett genomsnittligt HbA1c-värde under 60 mmol/mol (6,8 procent Mono-S). Med stigande värden ökar dock risken kraftigt. Bland patienter med långtidsmedelvärde över 80 mmol/mol (8,7 procent Mono-S) hade drygt hälften behandlats med laser för allvarliga ögonförändringar och var femte hade utvecklat makroalbuminuri som tecken på allvarlig njurskada. Vid denna långtidsuppföljning av blodsockerkontrollen med HbA1c fann vi inga patienter med välreglerade blodsockernivåer som utvecklat allvarliga komplikationer från ögon eller njurar efter drygt 20 års diabetes.

I dag rekommenderar Socialstyrelsen som behandlingsmål ett HbA1c-värde under 52 mmol/mol, vilket endast 17 procent av Sveriges drygt 36 000 patienter med typ 1-diabetes uppnår (Nationella diabetesregistret). Alltför låga värden kan innebära ökad risk för livshotande insulinkänningar. Mer än hälften har värden över 60 mmol/mol. VISS-studiens resultat talar för att ett genomsnittligt HbA1c under 60 mmol/mol förhindrar allvarliga komplikationer från ögon och njurar, ett mål som bör vara möjligt att uppnå med modern behandling.