Det är inte klarlagt huruvida serumhalten av HDL-kolesterol har ett direkt orsakssamband med ateroskleros. En viktigare faktor kan vara HDL-partiklarnas förmåga att ta upp kolesterol från lipidfyllda makrofager (skumceller) för vidaretransport till levern och utsöndring via gallan. Processen kallas den omvända kolesteroltransporten och anses förklara en stor del av den skyddande funktionen av HDL mot ateroskleros [Spady DK, et al. Circulation. 1999;100:576-8]. En kohortstudie publicerad i New England Journal of Medicine har undersökt HDL:s förmåga till kolesterolupptag relaterat till incidensen av hjärt–kärlhändelser i en stor multietnisk population.

Forskarna mätte vid studiestart HDL-nivåer, koncentrationen av HDL-partiklar samt deras förmåga till kolesterolupptag med en metod som använder fluorescensmärkt kolesterol hos 2 924 hjärt–kärlfriska vuxna i Dallas Heart Study, en populationsbaserad kohort. Det primära utfallsmåttet var aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom, definierad som icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke, revaskularisering av kranskärlen eller död av kardiovaskulära orsaker. Medianuppföljningstiden var 9,4 år.

Nivåerna av HDL-kolesterol kunde kopplas till flera traditionella riskfaktorer, inklusive metabola variabler, medan motsvarande samband mellan dessa riskfaktorer och HDL-partiklarnas kolesterolupptagningsförmåga var minimalt.

Serumnivåerna av HDL vid studiestart kunde inte kopplas till senare hjärt–kärlhändelser i en justerad analys av data (riskkvot, RR, 1,08; 95 procents konfidensintervall, KI, 0,59–1,99). I en fullt justerad modell, däremot, som inkluderade traditionella riskfaktorer, HDL-kolesterolnivåer och HDL-koncentration, konstaterades en 67-procentig reduktion av kardiovaskulär risk hos den fjärdedel av studiegruppen som vid studiestart hade de högsta värdena på HDL-partiklarnas kolesterolupptagningsförmåga (RR 0,33; 95 procents KI 0,19–0,55) jämfört med den fjärdedel som hade de lägsta värdena.

Forskarna konstaterar att deras kohortstudie visar ett omvänt samband mellan incidensen av hjärt–kärlhändelser och HDL-partiklarnas förmåga att ta upp kolesterol från makrofager. De anser att HDL:s kolesterolupptagningsförmåga är en ny biomarkör som karaktäriserar ett nyckelsteg i den omvända kolesteroltransporten.