Kvinnor som fyllt 75 år kan också ha nytta av mammografi och förbättra överlevnaden i bröstcancer. Foto: Science Photo Library/IBL

Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

En prospektiv kohortstudie från USA, publicerad i tidskriften Radiology, har genomfört en 20-årsuppföljning (1990–2011) av 1 162 kvinnor, 75 år eller äldre, med primär bröstcancer, stadium 0–4. Uppföljningen baserades på ett register över patienter med bröstcancer som följts vid ett centrum i Seattle. Studiedeltagarna delades in i olika grupper utifrån hur deras tumörer upptäcktes; av patienten själv, av läkare eller i samband med rutinmammografi hos patienter utan symtom eller som kontrollundersökning av tidigare osäkra fynd. Med hjälp av Kaplan–Meyer-analys studerades skillnaderna i sjukdomsspecifik 5-årsöverlevnad mellan de olika grupperna.

Andelen patienter med bröstcancer som diagnostiserades genom mammografi ökade under uppföljningstiden från 49 till 70 procent (P<0,001). Totalt upptäcktes 744 av de 1 162 (64 procent) patienternas tumörer med mammografi. De mammografiupptäckta fallen var oftare i stadium 1 (62 procent), medan patient- eller läkarupptäckta fall tenderade att vara i stadium 2 eller stadium 3 (59 procent). Mellan åren 1990 och 2011 noterades en successiv incidensminskning av tumörer i stadium 2 med 8 procent, och en incidensminskning av tumörer i stadium 3 med lika mycket (8 procent). Incidensen av tumörer i stadium 0 ökade med 15 procent (P < 0,001).

Patienter som diagnostiserats med invasiv bröstcancer med hjälp av mammografi behandlades oftare med bröstbevarande kirurgi och strålning, och behövde mer sällan ta bort hela bröstet samt fordrade mindre mängder cytostatika än patienter vars tumörer upptäcktes av patienten själv eller av läkaren (P < 0,001).

Mammografiupptäckt var associerad med bättre sjukdomsspecifik 5-årsöverlevnad jämfört med patient- eller läkarupptäckt (97 procent respektive 87 procent, P < 0,001). För att möjliggöra en uppföljningstid om minst 2 år samt för att minska risken för missvisande resultat genom så kallad ledtidsbias uteslöts patienter med tumörer i stadium 0 och 4 samt med diagnos efter 2010 ur överlevnadsanalysen (n = 216).

Mammografi hos kvinnor över 75 år innebar i denna studie upptäckt av tumörsjukdom i tidigare stadier, mindre behandling och bättre sjukdomsspecifik överlevnad jämfört med patienter vilkas tumörer upptäckts i samband med undersökning av patient eller läkare. Författarna drar slutsatsen att kvinnor över 75 år också kan ha fördel av mammografi, i synnerhet kvinnor med lång förväntad livslängd. Studiens resultat motiverar dock inte nödvändigtvis mammografiscreening i den högre åldersgruppen. För ett sådant beslut krävs ytterligare studier och överväganden kring bland annat falskt positiva resultat, risk för överbehandling samt hälsoekonomi.