Internetdata kan användas som predicerande faktor för antalet besök på akutmottagningar. Foto: Fotolia

Autoreferat. Genom att mäta antalet besök på en vårdrelaterad webbplats är det möjligt att uppskatta hur många patienter som kommer att besöka akutmottagningarna nästkommande dag. Det visas i en nyligen publicerad studie.

Antalet patienter som söker akutmottagningar har ökat de senaste åren [Göransson KE, et al. Eur J Emerg Med. 2013;20(1):45-50]. Det är svårt för sjukhusen att planera för att möta behoven på grund av varierande belastning över tid. Om patienttillströmningen till akutmottagningen kunde förutsägas, skulle resurserna kunna planeras bättre. Tidigare modeller för att förutsäga antalet akutmottagningsbesök använder sig av variabler som kalender- och väderdata samt tidigare besök, men har inte kunnat förutsäga antalet besök på ett tillräckligt tillförlitligt sätt.

I den aktuella studien undersöktes om det var möjligt att förutsäga antalet besök vid de olika akutmottagningarna i Stockholm genom att mäta antalet besök på en vårdrelaterad webbplats. Eftersom internetanvändningen i Sverige är hög, även långt upp i åldrarna, är det rimligt att anta att nätanvändningen kan användas som mått på den egna oron kring sjukdom.

En retrospektiv studie genomfördes med data under 15 månader 2011–2012. Antalet besök på 1177 Vårdguiden mättes med hjälp av Google Analytics, och antalet akutmottagningsbesök hämtades från landstingets VAL-databas. Alla somatiska akutbesök användes i modellen.

En grafisk analys visade att besöken på webben och besöken på akutmottagningen följde samma mönster över dygnet och veckan, utom en topp i antalet webbplatsbesök på kvällen. Korrelationen mellan webbplatsbesök på kvällen och nästa dags akutmottagningsbesök var mycket god (r = 0,77).

Modeller för att förutsäga antalet akutmottagningsbesök, både för samtliga akutmottagningsbesök i länet och på de enskilda akutmottagningarna, togs fram genom linjär regression med besök gjorda under sex månader på 1177 Vårdguiden mellan kl 18 och midnatt samt veckodag som oberoende variabler. Modellerna utvärderades för en period om tre månader. Den genomsnittliga procentuella differensen mellan det predicerade och det uppmätta värdet beräknades.

Bäst resultat erhölls för hela Stockholms län med en genomsnittlig absolut felprocent på 4,8. För de individuella sjukhusen varierade motsvarande värde mellan 5,2 och 13,1 procent. Webbplatsbesöken gav ett signifikant bidrag i samtliga fall. Träffsäkerheten i de framtagna modellerna var lika bra som eller bättre än tidigare beskrivna modeller.

Studien visar att internetdata kan användas som predicerande faktor för antalet besök på akutmottagningar. Resultaten stöder antagandet att människors hälso- eller vårdintresse på internet korrelerar med beteende i verkliga livet.