Komplikationer är vanliga efter kirurgiska ingrepp och har rapporterats i 30 procent och däröver efter stor gastrointestinal kirurgi. Tidig upptäckt och insättande av adekvata åtgärder är av betydelse för det fortsatta förloppet och ibland livräddande. Att bedöma postoperativa förlopp är svårt, särskilt för kirurger med ringa erfarenhet. För att ge dessa stöd utvecklades vid Imperial College i London checklistor för sex vanliga komplikationer.

Dessa checklistor utvärderades i en simulerad vårdavdelningsmiljö med aktörer som standardiserade patienter. 20 kirurger under utbildning med minst 2 års erfarenhet rekryterades och fick genomföra en individuell rond tillsammans med en sjuksköterska och en yngre läkare. De fick 30 minuter på sig för att bedöma tre standardiserade patienter. Efter denna första rond randomiserades de till en kontroll- eller interventionsgrupp. Den senare fick en utbildning i de utvecklade checklistorna, som gjordes tillgängliga för en andra rond, men som inte var obligatoriska att använda. Kontrollgruppen fick genomföra sin andra rond på det sätt de brukade. Ronderna dokumenterades med videofilmning.

Observatörer bedömde i vilken utsträckning deltagarna genomförde kritiska moment för diagnostik och behandling, t ex ordination av blododling, antibiotika, reoperation och dylikt.

Vid den första ronden missade 60 procent kritiska moment, lika i båda grupperna. Vid den andra ronden var denna nivå oförändrad för kontrollgruppen medan den för interventionsgruppen reducerades till 0 (P<0,001).

Interventionsgruppen valde genomgående att använda checklistorna, upplevde dem som lätta att använda och skulle önska att de användes om de själva var utsatta för en postoperativ komplikation. Artikelförfattarna betonar betydelsen av den pedagogiska utbildning och introduktion deltagarna fick.  

En simulerad miljö där deltagarna är väl medvetna om att de observeras, både direkt och via videokamera, stimulerar naturligtvis till att följa en rekommenderad rutin. Med den begränsningen visar den här studien på ett övertygande sätt att checklistor utgör ett starkt stöd för en korrekt handläggning av svåra fall.