Yoghurt har någonting som andra mejeriprodukter inte har. Enligt denna studie. Foto: Colourbox

Kopplingen mellan intag av olika mejeriprodukter och risken att utveckla typ 2-diabetes är inte fastställd. En kohortstudie, publicerad i tidskriften BMC Medicine, omfattande drygt 100 000 vuxna män och kvinnor i USA utvärderade sambandet mellan konsumtion av dels mejeriprodukter över huvud taget, dels enskilda mejeriprodukter, och incidensen av typ 2-diabetes i kohorten.

Totalt 108 574 personer (41 436 män registrerade i Health professionals follow-up study mellan 1986 och 2010 och 67 138 kvinnor registrerade i Nurses’ health study mellan 1980 och 2010) deltog i kohortstudien. Kosthållningen bedömdes med hjälp av validerade frågeformulär, och svaren uppdaterades vart fjärde år. Incidensen av typ 2-diabetes registrerades via särskilda validerade frågeformulär.

Under en uppföljningstid på 3 984 203 personår registrerades i kohorten 15 156 nyinsjuknanden i typ 2-diabetes. Efter justering för ålder, BMI och andra riskfaktorer kopplade till livsstil och kosthållning kunde inget samband konstateras mellan totalkonsumtion av mejeriprodukter och risken att insjukna i typ 2-diabetes. Sammanlagd hazard-kvot för att insjukna i typ 2-diabetes vid ökning av mejeriproduktkonsumtionen med en dygnsportion var 0,99 (95 procents konfidensintervall, KI, 0,98–1,01). Intag av olika slags enskilda mejeriprodukter tycktes inte heller ha något samband med risk för typ 2-diabetes, vare sig produkterna hade låg eller hög fetthalt. Däremot visade sig konsumtion av yoghurt ha ett klart påvisbart omvänt samband med risken att utveckla typ 2-diabetes i grupperna (sammanlagd hazard-kvot 0,83; 95 procents KI 0,75–0,92) vid ökning med en dygnsportion (P-värde för trenden <0,001).

Författarna till studien har också genomfört en metaanalys av 14 prospektiva kohorter med sammanlagt 459 790 deltagare och totalt 35 863 nydiagnostiserade fall av typ 2-diabetes. De fann en sammanlagd relativ risk på 0,98 (95 procents KI 0,96–1,01) för intag av en dygnsportion mejeriprodukter över huvud taget, och relativ risk 0,82 (95 procentsKI 0,70–0,96) för intag av en dygnsportion yoghurt.

Studien visar ett samband mellan högre intag av yoghurt och minskad incidens av typ 2-diabetes. Konsumtion av andra enskilda mejeriprodukter och konsumtion av mejeriprodukter över huvud taget tycks dock inte ha något samband med incidensen av typ 2-diabetes.