Sedan februari 2014 pågår ett utbrott av ebola i länderna Liberia, Sierra Leone och Guinea i Västafrika. Ett vaccin behövs. Foto: Science photo library/IBL

Ebola-epidemin i Västafrika 2014 är av aldrig tidigare skådad omfattning och har intensifierat ansträngningarna för att ta fram ett preventivt vaccin mot ebolaviruset. En extra snabbt arrangerad klinisk prövning i fas 1 har nu testat effekten på människa av ett vaccin vars verksamma substans är ett rekombinant adenovirus från schimpans, genmodifierat till att uttrycka glykoproteiner från ebolavirus av Zaire- och Sudan-typ för att provocera fram en immunreaktion. Vaccinet betecknas cAd3-EBO och har i tidigare djurmodeller visat sig ge skydd mot ebola.

Den öppna, doseskalerande fas 1-studien har inkluderat tjugo friska vuxna som i två grupper om tio individer vardera har vaccinerats intramuskulärt med cAd3-EBO. Vaccindosen var antingen 2 x 1010 partikelenheter eller 2 x 1011 partikelenheter. De primära och sekundära effektmåtten var säkerhet och immunogenitet, och dessa utvärderades löpande under de fyra första veckorna efter vaccination.

Inga ogynnsamma effekter av cAd3-EBO-vaccinet registrerades i den lilla studien. Övergående feber noterades dock hos den grupp av deltagarna som fick vaccindosen 2 x 1011 partikelenheter. Alla de 20 deltagarna bildade glykoproteinspecifika antikroppar, och mängden antikroppar var större i den försöksgrupp som fick dosen 2 x 1011 partikelenheter än i den grupp som fick dosen 2 x 1010 partikelenheter.

Glykoproteinspecifikt T-cellssvar var mer frekvent i gruppen som fick dosen 2 x 1011 partikelenheter jämfört med gruppen som fick vaccinet i den lägre dosen. 10 av 10 försökspersoner i gruppen med högre dos uppvisade CD4-svar på behandlingen mot retrovirus, jämfört med 3 individer av 10 i den andra gruppen (P = 0,004). Motsvarande resultat gällande CD8-svaret var 7 försökspersoner av 10 i gruppen som fick vaccindosen 2 x 1011 partikelenheter jämfört med 2 personer av 10 i den grupp som fick dosen 2 x 1010 partikelenheter (P = 0,07).

Slutsatsen är att reaktogenitet och immunsvar på cAd3-EBO-vaccinet var dosberoende i denna fas 1-studie. Vid dosen 2 x 1011 partikelenheter var antikroppssvaret mot Zaire-specifikt glykoprotein jämförbart med de nivåer som i tidigare immuniseringsstudier på primater kopplades till vaccininducerad immunitet. Flera kliniska studier pågår i nuläget för att vidare utvärdera effekten av cAd3-EBO.