Typ 2-diabetes har visat sig förknippat med ökad risk för demens men det vetenskapliga underlaget är begränsat. I en amerikansk studie, publicerad i tidskriften Annals of Internal Medicine, undersöktes sambandet mellan kognitiv nedgång och förstadium till diabetes samt diabetes i medelådern. Forskarna studerade även huruvida kognitiv nedgång på lång sikt kunde speglas i  serumnivåer av HbA1c.

Den prospektiva kohortstudien pågick i 20 år och omfattade 13 351 svarta och vita amerikanska vuxna i åldrarna 48–68 år vid studiestart 1990–1992. Kvinnor utgjorde 55,6 procent av studiegruppen som hämtades från populationen i den amerikanska befolkningsstudien ARIC (Atherosclerosis risk in communities). Förekomst av typ 2-diabetes bestämdes hos deltagarna antingen genom självrapporterad läkardiagnos, läkemedelsanvändning eller HbA1c-nivåer på 6,5 procent eller högre. Icke-diagnostiserad diabetes, förstadium till diabetes och glukoskontroll hos personer med diagnostiserad diabetes definierades genom HbA1c-nivåer.

Diagnostiska prov för att bedöma den kognitiva nedgången genomfördes i form av ordminnestest, substitutionstest av matematiska symboler samt test av verbal förmåga. En sammanvägd Z-score (avvikelse från medelvärdet uttryckt i antal standarddeviationer) av samtliga test beräknades. Regressionsanalysen justerades för möjliga förväxlingsfaktorer som ålder, kön, etnicitet, geografiskt område, utbildning, rökning, alkohol, hjärt–kärlsjukdom och BMI.

Studien visade att de som insjuknat med typ 2-diabetes i medelåldern drabbades av 19 procent större kognitiv nedgång under den undersökta 20-årsperioden jämfört med personer utan diabetes. Signifikant större kognitiv nedgång uppmättes även hos personer med förstadier av diabetes (HbA1c-nivå 5,7–6,4 procent) än hos individer med HbA1c-nivå <5,7 procent. Diabetessjukdomens längd korrelerade positivt med större kognitiv försämring (P > 0,001). En gränssignifikant skillnad i sammanvägd Z-score (–0,16; P = 0,071) mellan personer med dåligt kontrollerad diabetes, definierat som HbA1c-nivå ≥ 7,0 procent, och de med nivåer under 7,0 procent noterades också.

Författarnas slutsats är att diabetesprevention och glukoskontroll i medelåldern kan ha en skyddande effekt mot kognitiv nedgång längre upp i åren.