Fram till 2001 fick majoriteten av patienterna med kolorektalcancer i stadium IV i USA sina primärtumörer avlägsnade genom kirurgi. Från och med 2001 noterades emellertid en trend mot en minskning i andelen resektioner av sådana primärtumörer. Orsaken till förändringen antas vara tillgången på effektiva cytostatika och biologiska läkemedel som erbjuder alternativ till rutinmässig kirurgi vid behandlingen av denna patientgrupp.

I tidskriften JAMA Surgery rapporteras om en retrospektiv kohortstudie, baserad på data ur det amerikanska nationella kolorektalcancerregistret, som undersökte resektioner av primärtumörer vid kolorektalcancer (stadium IV) i USA. Demografiska och kliniska faktorer jämfördes för 64 157 patienter som under perioden 1 januari 1988 till 31 december 2010 fått diagnosen kolorektalcancer, steg IV. Exklusionskriterier i studien var ålder lägre än 18 respektive högre än 90 år, mortalitet inom tre månader efter bekräftad diagnos, förekomst av annan malignitet samt cancerfall inrapporterade från enheter utanför sjukvårdssystemet. Patienterna i studien som fått sina tumörer bortopererade jämfördes med dem som inte genomgått kirurgi. Andelen opererade patienter och medianöverlevnad i kohorten bestämdes för varje år. Resultatmått i undersökningen var andelen resektioner av primärtumörer över tid.

Av de 64 157 patienterna med den aktuella diagnosen hade 43 273 (67,4 procent) fått sina primärtumörer avlägsnade genom kirurgi. Den årliga andelen resekerade primärtumörer minskade från 74,5 procent 1988 till 57,4 procent 2010 (P < 0,001). Den största årliga andelsförändringen skedde under perioden 2001–2010 jämfört med perioden 1998–2001 (–0,41 procent vs –2,39 procent; P < 0,001).

Faktorer som befanns ha ett samband med att tumörresektion tillämpades var ålder under 50 år, kvinnligt kön, gift civilstånd, mer avancerat tumörstadium samt förekomst av tumörer i kolon. Den relativa 5-årsöverlevnaden bland de opererade ökade från 8,6 procent 1988 till 17,8 procent 2009 (P < 0,001). Relativ överlevnad definierades som kvoten mellan den observerade överlevnaden bland patienterna i kohorten och den förväntade överlevnaden baserad på befolkningsdata i en jämförbar kohort matchad för ålder, kön och etnicitet. Den relativa 5-årsöverlevnaden i interventionsgruppen i denna studie ökade i genomsnitt med 2,18 procent om året mellan 1988 och 2001, och med 5,43 procent för varje år mellan 1996 och 2009 (P < 0,001).

Det visade sig således att den relativa 5-årsöverlevnaden i patientgruppen ökade trots att andelen tumörresektioner minskade under den studerade perioden. Forskarna bakom studien efterlyser en diskussion om huruvida resektion av primärtumörer vid kolorektalcancer stadium IV tillämpas för ofta på grund av att gängse behandlingsstrategier sackar efter evidensbaserade behandlingsrekommendationer.