Ett vaccin mot ebolavirus har nyligen testats på 60 friska frivilliga försökspersoner mellan 18 och 50 år av forskare vid universitetet i Oxford. Det gäller ett monovalent schimpansadenovaccin (ChAd3) som innehåller en gen som uttrycker glykoproteiner som finns på ytan av Zaire ebolavirus (EBOV) – en virusstam från ebolaepidemin i Västafrika. Resultaten rapporteras i New England Journal of Medicine.

Deltagarna i studien fick en engångsdos av ChAd3-vaccinet i respektive tre doser: 1 × 1010 viruspartiklar, 2,5 × 1010 viruspartiklar eller 5 × 1010 viruspartiklar, fördelade på 20 studiedeltagare vardera. Säkerheten följdes upp under fyra veckor och immunsvaret registrerades. Antikroppsproduktionen mättes med ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) och T-cellssvaret med ELISpot (enzyme-linked immunospot).

Inga oönskade effekter av vaccineringen noterades under uppföljningen för de doser som studerades. 2 av de 59 studiedeltagarna som utvärderades fick feber. Hos 4 noterades en förlängd aktiverad partiell tromboplastintid de första 2 veckorna efter vaccinering och hos 8 observerades temporär hyperbilirubinemi.

Det geometriska medelvärdet för antikroppssvaret var högst (469 enheter, spann 50 – 4 051; 68 procents behandlingssvarsfrekvens) efter fyra veckor i gruppen som fick högsta dosen, och som hade 100-procentig behandlingssvarsfrekvens för T-celler – med toppvärdet 14 dygn efter vaccineringen. Flödescytometri visade fler T-celler av typ CD4+ än av typ CD8+.  

För samtliga vaccindoser som testades noterades såväl antikropps- som T-cellssvar, men det rörde sig om lägre nivåer än de som uppmättes med samma vaccin vid djurförsök (i makaker), där de gav infektionsskydd.   

Forskarna bakom studien konstaterar att resultaten, vad gäller både säkerhet och immunsvar, gör det intressant att gå vidare med ytterligare utvärderingar av det aktuella vaccinet.