Autoreferat. Neurodegenerativa sjukdomar kan orsaka en dysfunktion inom de neuronala nätverk i hjärnan som är involverade i bearbetning av emotioner, sexuellt beteende, omdöme, självmedvetenhet och exekutiva funktioner. Sådan dysfunktion kan leda till antisocialt beteende och handlingar som klassas som kriminella av samhället.

Vi undersökte journaldata från patienter med konstaterad demenssjukdom i syfte att kartlägga frekvensen kriminellt och antisocialt beteende. De största demensgrupperna var beteendevarianten av frontotemporal demens, semantisk demens, Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom.

Vi värderade data från 2 397 patienter som diagnostiserats med en demenssjukdom åren 1999–2012 vid demenskliniken Memory and Aging Center vid University of California i San Francisco. En databas innehållande 13 477 journalanteckningar söktes igenom med olika ord i syfte att identifiera kriminellt beteende, exempelvis stöld, förskingring, sexuella trakasserier, fängelse med mera. Fynden värderades mot typ av demensdiagnos.

Totalt 204 (8,5 procent) patienter bedömdes ha begått en kriminell handling under sin sjukdomstid. Gruppen med högst frekvens av kriminellt beteende var patienterna med beteendevarianten av frontotemporal demens (37,4 procent) följt av semantisk demens (27,0 procent), Huntingtons sjukdom (20,0 procent) och Alzheimers sjukdom (7,7 procent). Kriminellt beteende som ett första tecken på sjukdom var vanligast hos patienter med beteendevarianten av frontotemporal demens (14,0 procent) medan det endast förekom hos 2,0 procent i gruppen med Alzheimers sjukdom (P < 0,001). Män gjorde sexuella närmanden oftare än kvinnor (15,2 procent jämfört med 5,1 procent, P = 0,03), och alla patienter som urinerade offentligt var män. I övrigt hittades inga statistiskt signifikanta könsskillnader. Hos 31 avlidna och neuropatologiskt verifierade individer var överensstämmelsen mellan klinisk och neuropatologisk diagnos 93 procent.

Patienter med beteendevarianten av frontotemporal demens kan ibland förstå och verbalisera att det de gjort har varit fel men ändå säga att de skulle göra samma sak igen om de fick möjlighet. Dessa patienter kan brista i sin empatiska förmåga och konsekvensanalys, delvis på grund av nedsatt impulshämning. I det amerikanska rättssystemet kan man bli straffad om man förstår att det man har gjort varit fel. Därför är dessa patienter extra sårbara. I början av sin sjukdom är patienter med frontotemporal demens kognitivt relativt intakta och svarar ofta bra på kognitiva test, som oftast är utformade med Alzheimers sjukdom i åtanke.

Utifrån studiens resultat föreslås en systematisk screening med klinisk undersökning och neuropsykologisk testning av alla förstagångsbrottslingar över 55 år. Sjukvården, rättsväsendet och samhället i stort bör vara uppmärksamma på när i vanliga fall skötsamma personer börjar avvika från sitt normala beteende och hjälpa dem till kontakt med läkare.