Autoreferat. Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) har funnits tillgängligt sedan 2006. Mer än 175 miljoner doser av det kvadrivalenta HPV-vaccinet har fram till nu administrerats världen över. Både kliniska studier och observationsstudier visar att det kvadrivalenta HPV-vaccinet håller hög säkerhetsprofil. Trots detta beskrivs sporadiska fall både i medierna och i den vetenskapliga litteraturen av demyeliniserande sjukdomar som multipel skleros, MS, efter vaccination. Syftet med vår studie var att i ett stort material undersöka om det fanns ett samband mellan vaccination med det kvadrivalenta HPV-vaccinet och demyeliniserande sjukdomar.

I denna registerbaserade studie inkluderade vi 3 983 824 flickor och kvinnor som var 10–44 år under perioden 2006 till och med 2013 (2012 i Sverige). Av dessa hade 789 082 vaccinerats med det kvadrivalenta HPV-vaccinet under uppföljningstiden. Vi valde att studera två utfall; 1) multipel skleros och 2) ett kombinerat utfall med andra demyeliniserande sjukdomar som synnervsinflammation, neuromyelitis optica, akut transversell myelit och akut disseminerad encefalit. Vi gjorde två analyser; i den första huvudanalysen jämförde vi sjukdomsincidens mellan vaccinerade och icke-vaccinerade. Vi utförde även en så kallad självkontrollerad fallserieanalys (SCCS) som tar hänsyn till tidsoberoende faktorer som genetik, generell hälsa och socioekonomi. Vid båda analyserna användes en tvåårig riskperiod efter vaccination.

Totalt fann vi 4 322 nya fall av MS och 3 300 nya fall av andra demyeliniserande sjukdomar under uppföljningsperioden, varav 73 respektive 90 diagnostiserades inom den tvååriga riskperioden. Resultaten visar att det inte föreligger någon signifikant ökning av demyeliniserande sjukdomar hos de vaccinerade. För MS var den relativa risken (RR) 0,9 (95 procents konfidensintervall, KI, 0,70–1,15) och för andra demyeliniserande sjukdomar var RR 1,00 (95 procents KI 0,80–1,26). Vidare fann vi ingen ökad risk när vi använde SCCS-analysen; incidenskvoten (IR) för MS var 1,05 (95 procents KI 0,79–1,38) och för andra demyeliniserande sjukdomar var IR 1,14 (95 procents KI 0,88–1,47).

Vi utförde även ett antal sensitivitetsanalyser där vi analyserade var land för sig, i olika åldersgrupper och med utökad risktid, dvs mer än två år efter vaccination. Dessa analyser visar inte heller någon signifikant ökad risk och styrker därmed våra resultat. Sammanfattningsvis stödjer inte våra fynd ett orsakssamband mellan HPV-vaccination och demyeliniserande sjukdomar.