Drygt hälften av alla patienter med malignt melanom har en mutation i genen BRAF, och de bland dessa med metastaserad tumör kan behandlas med antikroppspreparat. Vemurafenib och dabarafenib är två sådana BRAF-blockerande antikroppspreparat med visad effekt i monoterapi mot metastatiskt malignt melanom hos terapinaiva patienter med mutationer i generna BRAF V600E eller V600K. Främsta svårigheten med antikroppsbehandlingen av denna patientkategori har varit resistensutveckling mot preparaten samt en ökad risk att utveckla hudtumörer.

Ett sätt att motverka BRAF-blockerares biverkningsproblematik i monoterapi är att ge antikroppspreparaten i kombination med en s k MEK-hämmare, t ex antikroppspreparatet trametinib. Kombinationsterapi har tidigare visat sig fördröja resistensutvecklingen signifikant, bidra till en längre progressionsfri överlevnad i genomsnitt (jämfört med dabrafenib i monoterapi) och dessutom minska incidensen av hudtumörer kopplade till BRAF-hämmarterapin [1].

I tidskriften New England Journal of Medicine presenterades nyligen en öppen fas 3-studie som utvärderar effekten på totalöverlevnad vid terapi med dabrafenib i kombination med trametinib jämfört med effekten av monoterapi med vemurafenib hos terapinaiva patienter med metastaserat malignt melanom (stadium III eller IV) med mutationer i BRAF V600E eller V600K [2].

Under perioden juni 2012 och oktober 2013 randomiserades 704 sådana patienter till antingen behandling med dabrafenib (150 mg 2 ggr/dygn) i kombination med trametinib (2 mg 1 ggr/dygn) eller vemurafenib (960 mg 2 ggr/dygn). Primärt utfallsmått var total överlevnad.

Totalöverlevnaden 12 månader efter studiestart var 72 procent (95 procents konfidensintervall, KI, 67–77) i gruppen som fick kombinationsterapi, och 65 procent (95 procents KI, 59–70) i gruppen som fick vemurafenib (hazardkvoten för att avlida var för kombinationsterapigruppen 0,69; 95 procents KI 0,53–0,89; P = 0,005). Studien avbröts i förtid i juli 2014 pga visad effekt. Den progressionsfria medianöverlevnaden var 11,4 månader i gruppen som fick kombinationsterapi och 7,3 månader i gruppen som fick enbart vemurafenib (riskkvot 0,56; 95 procents KI 0,46–0,69; P < 0,001). Svarsfrekvensen var 64 procent i kombinationsterapigruppen och 51 procent i monoterapigruppen (P < 0,001).

Allvarliga biverkningar och utsättande av läkemedlen som studerades förekom i jämförbar andel i båda grupperna. Uppkomst av hudtumörer (skivepitelcancer och keratoakantom) registrerades hos 1 procent av patienterna i kombinationsterapigruppen och hos 18 procent i gruppen som fick vemurafenib enbart.

Den här studien, som finansierades av GlaxoSmithKline, visade att behandling med dabrafenib och trametinib i kombination, jämfört med vemurafenib i monoterapi, förbättrade överlevnaden signifikant för terapinaiva patienter med metastatiskt malignt melanom med mutationer i BRAF V600E eller V600K. Ingen ökning av totalvärdet på kombinationsterapins toxicitet noterades.