Konsensus bland specialister förespråkar vila efter en hjärnskakning, och därefter en stegvis upptrappning av vardagsaktiviteterna till normal nivå. Data från djurmodeller samt rön från retrospektiva humanstudier antyder att psykisk och fysisk aktivitet tidigt efter lättare hjärntrauman kan ha negativa effekter på tillfrisknandet. I avsaknad av pediatriska studier som testat relevansen av rekommenderad totalvila efter hjärnskakning genomfördes en studie för att undersöka huruvida rekommendation om förlängd strikt vila dagarna efter en hjärnskakning påskyndar tillfrisknandet och förbättrar utfallet efter utskrivningen från barn- och ungdomsakutvårdsenheten. Resultaten presenteras i tidskriften Pediatrics.

99 patienter i åldrarna mellan 11 och 22 år som kom in till barn- och ungdomsakutvårdsenheten inom 24 timmar efter en hjärnskakning rekryterades till studien. Efter bedömning av neurokognitivt status, balansförmåga och symtombild över huvud taget randomiserades patienterna till antingen strikt vila i fem dagar eller »vanligt omhändertagande«, innebärande 1–2 dagars vila följd av stegvis återgång till normal vardagsaktivitet. Patienterna ombads fylla i ett dagboksformulär för att registrera fysisk och psykisk aktivitetsnivå, beräkna energiförbrukning samt anteckna symtom som kunde kopplas till sviterna efter hjärnskakningen. Neurokognitivt status och balansförmåga bedömdes på nytt dag 3 respektive dag 10 efter hjärnskakningen.

Av de 88 patienter som fullföljde studien ingick 45 i interventionsgruppen och 43 i kontrollgruppen. Efter utskrivning från akutmottagningen rapporterade båda grupperna en 20-procentig minskning av energiförbrukningen och en lika stor sänkning i aktivitetsnivå. Interventionsgruppen rapporterade som väntat högre frånvaro från skolan än kontrollerna och minskat deltagande i aktiviteter efter skoldagens slut under dag 2–5 efter hjärnskakningen (3,8 vs 6,7 timmar totalt, P = 0,05). Det förekom ingen signifikant skillnad rörande neurokognitivt status och balansförmåga mellan grupperna. Däremot rapporterade patienterna i interventionsgruppen fler symtom dagarna efter hjärnskakningen än kontrollerna samt ett långsammare avklingande av symtomen.

Studien visar att strikt vila i direkt anslutning till hjärnskakning inte tillförde några fördelar jämfört med vanligt omhändertagande. Däremot bidrog den längre vilan till ökad symtomrapportering. Författarna rekommenderar därför fortsatt 1–2 dagars vila med påföljande gradvis upptrappning av vardagsaktiviteterna till normal nivå för barn och ungdomar mellan 11 och 22 år med lättare hjärntrauman.