Det har visats att överviktskirurgi sänker mortaliteten och förbättrar livskvaliteten betydligt hos individer med allvarlig fetma [1]. En studie publicerad i JAMA stärker nu tesen att överviktskirurgi förlänger livet på dessa patienter [2]. Studiens syfte var att undersöka långtidsöverlevnaden hos patienter som genomgått överviktskirurgi och jämföra den med långtidsöverlevnaden hos patienter i en matchad kontrollgrupp. 

Den retrospektiva kohortstudien inkluderade 2 500 patienter (74 procent män) som genomgått överviktskirurgi vid 21 olika amerikanska centra mellan åren 2000 och 2011. Genomsnittsåldern var 52 år och genomsnittligt BMI 47. Fördelningen mellan olika typer av överviktskirurgi i interventionsgruppen var 74 procent gastrisk bypass (magsäcken kopplas förbi genom att tunntarmen dras upp), 15 procent s k sleeve-gastrektomi (där en stor del av magsäcken tas bort), 10 procent justerbar gastrisk bandning (ett åtsnörande band runt magsäcken) och 1 procent övriga metoder. Gruppen jämfördes med 7 462 patienter i en kontrollgrupp matchad för ålder, kön, geografiskt område, BMI, diabetes och kosthållning. Primärt utfallsmått i studien var totalmortalitet fram till och med december 2013. 

När studien pågått i 14 år hade 263 patienter avlidit i interventionsgruppen (medeluppföljning 6,9 år) och 1 277 personer i den matchade kontrollgruppen (medeluppföljning 6,6 år). Kaplan–Meier-skattning av mortaliteten i interventionsgruppen visade 2,4 procent ett år efter kirurgin, 6,4 procent efter 5 år och 13,8 procent efter 10 år. Motsvarande data i kontrollgruppen var 1,7 procent efter första året, 10,4 procent efter 5 år och 23,9 procent efter 10 år. Den justerade analysen visade inget signifikant samband mellan överviktskirurgi och totalmortalitet under första uppföljningsåret (justerad hazardkvot, HR, 1,28 [95 procents konfidensintervall, KI, 0,98–1,68]), men signifikant lägre mortalitet efter 1 till 5 år (HR, 0,45 [95 procents KI 0,36–0,56]), samt efter 5 till 14 år (HR, 0,47 [95 procents KI 0,39–0,58]).

Studien visar således att överviktskirurgi bland patienter med allvarlig fetma på sikt kan kopplas till lägre totalmortalitet jämfört med icke-kirurgiskt behandlade kontroller.