De schweiziska forskarna menar att fokus på självmordsökning enbart under krisår underskattar arbetslöshetens verkliga betydelse för självmord i befolkningen. Foto: Zimmytws/Fotolia/IBL

Under perioden 2000–2011 uppskattades i genomsnitt 45 000 självmord per år vara associerade till arbetslöshet. Det förhöjda självmordstalet som kunde relateras till finanskrisen 2008 var knappt 5 000.

Fynden presenteras i Lancet Psychiatry av forskare vid Zürichs universitet [1]. Undersökningen baseras på en långtidsanalys av självmordsdata mellan åren 2000 och 2011 i 63 länder i fyra världsregioner (Nord- och Sydamerika, Nord- och Västeuropa, Syd- och Östeuropa samt övriga länder). Till grund för regressionsanalysen ligger statistik om självmord, population och ekonomi i WHO:s mortalitetsdatabas samt Internationella valutafondens databas för ekonomisk prognos för åren 2000–2011 – en period med såväl år av ekonomisk stabilitet som krisåret 2008 då den globala finanskrisen fick långtgående effekter.

Forskarna uppskattar att ca 233 000 självmord inträffade varje år i de studerade regionerna under denna tid, varav omkring 45 000 kunde relateras till arbetslöshet. Den relativa risken för självmord kopplad till arbetslöshet var förhöjd med 20–30 procent i alla fyra världsregionerna, och riskökningen var oberoende av kön och ålder.  

Trots lokala skillnader i de fyra världsregionerna visade beräkningsmodellen, justerad för arbetslöshetsförekomst, att den årliga relativa risken för självmord totalt minskade med 1,1 procent (95 procents konfidensintervall, KI, 0,8–1,4) per år mellan åren 2000 och 2011. För de arbetslöshetsrelaterade självmorden, däremot, ökade den relativa risken med 20–30 procent under studieperioden. 2007 sattes totalt 41 148 (95 procents KI 39 552–42 744) självmord i samband med arbetslöshet, och för 2009 var siffran 46 131 (95 procents KI 44 292–47 970). Det betyder att 4 983 fler arbetslöshetsrelaterade självmord ägde rum efter det ekonomiska krisåret 2008.

Den siffran bekräftar tidigare data om att finanskrisen 2008 kunde kopplas till ca 5 000 övertaliga självmord under det året [2]. De schweiziska forskarna menar dock att fokus enbart på självmordsökning under ett krisår underskattar arbetslöshetens verkliga genomslag i befolkningen. Den statistiska modell som de tagit fram talar för att över 45 000 självmord per år kan relateras till arbetslöshet – en niofaldigt högre siffra jämfört med det antal som kan relateras till krisåret 2008.