Inom palliativvården anses det viktigt att kunna förutsäga en cancerpatients nära förestående bortgång. Kunskapen är önskvärd för såväl anhöriga som sjukvårdspersonal som måste fatta både kliniska och privata beslut gällande patienten.

En undersökning som publicerades i tidskriften Cancer registrerade kroppsliga förändringar hos 357 palliativa patienter i terminalt skede av livet [1]. Genomsnittsåldern var 58 år (18–88), andelen kvinnor var 55 procent. Patienterna inkluderades i studien konsekutivt allteftersom de skrevs in vid två palliativa cancercentra i USA respektive Brasilien. Femtiotvå kliniska tecken registrerades var tolfte timme från tiden för inskrivning till dagen då patienten avled eller skrevs ut från vårdenheten. Varje parameter registrerades med avseende på förekomst och mediantidpunkt för debut, beräknat retroaktivt från patientens bortgång. Forskarna räknade därefter ut vilka kännetecken som med särskilt stor sannolikhet kunde sättas i samband med patientens bortgång inom tre dygn.

Drygt hälften (57 procent) av patienterna avled under studiens gång. Forskarna identifierade åtta kliniska bedside-kännetecken som med stor sannolikhet förutsade att patienten skulle gå bort inom de närmaste tre dygnen. Dessa förekom med sen debut hos 5–78 procent av patienterna, med hög specificitet (> 95 procent) och stor sannolikhet för bortgång inom tre dygn. De åtta fysiska kännetecknen var: icke-reaktiva pupiller (positiv sannolikhetskvot [likelihood ratio, LR] 16,7; 95 procents konfidensintervall [KI] 14,9–18,6), nedsatt respons på verbala stimuli (positiv LR 8,3; 95 procents KI 7,7–9), nedsatt reaktion på visuella stimuli (positiv LR 6,7; 95 procents KI 6,3–7,1), oförmåga att sluta ögonen helt (positiv LR 13,6; 95 procents KI 11,7–15,5), »slokande« ansiktsdrag kring näsa och mun (positiv LR 8,3; 95 procents KI 7,7–8,9), hyperextension av nacken (positiv LR 7,3; 95 procents KI 6,7–8), knorrande läten från stämbanden (positiv LR 11,8; 95 procents KI 10,3–13,4), samt blödningar i övre gastroregionen (positiv LR 10,3; 95 procents KI 9,5–11,1). Dessa kännetecken kan hjälpa läkare och sjuksköterskor att ställa diagnosen om patientens nära förestående bortgång.

Samma huvudförfattare har med kolleger i en tidigare studie [2] identifierat ytterligare fem bedside-kännetecken för nära förestående bortgång i cancer, nämligen: ingen puls i artärerna, minskad urinmängd, Cheyne–Stokes-andning, underkäksrörelser vid andhämtningen samt rosslingar.