I dag får dubbelt så många män som kvinnor diagnosen hjärtinfarkt när akutundersökningen baseras på konventionell analys av troponin I. En studie, redovisad i BMJ, visar att användning av högkänslig troponin I-analys, med könsspecifika tröskelvärden vid diagnostiseringen, fördubblar antalet upptäckta fall av hjärtinfarkt bland akutsökande kvinnor, och att antalet upptäckta hjärtinfarkter därigenom inte skiljer sig mellan könen.

Den prospektiva kohortstudien inkluderade 1 126 konsekutiva patienter (varav 46 procent kvinnor) som inkom med misstänkt akut hjärtinfarkt mellan augusti och oktober 2012. Serumkoncentrationer av troponin mättes vid ankomst till sjukhuset, och mätningen upprepades efter 6 och 12 timmar. Analyserna utfördes med såväl konventionell som högkänslig metodik I. Läkarna var blindade för det högkänsliga provet, varför kliniska beslut baserades på fynden av de konventionella troponin I-analyserna.

Resultaten av det högkänsliga testet utvärderades av två kardiologer som oberoende av varandra bedömde förekomsten av hjärtinfarkt i kohorten. Den högkänsliga troponin I-analysen använde könsspecifika tröskelvärden (män 34 ng/l, kvinnor 16 ng/l), medan den konventionella troponin I-analysen använde 50 ng/l som icke-könsspecifikt tröskelvärde gemensamt för alla.

Med högkänslig troponin I-analys identifierades fler hjärtinfarkter bland kvinnliga patienter jämfört med konventionell analys (22 procent respektive 11 procent; P < 0,001). Bland män var skillnaden betydligt mer blygsam (21 procent respektive 19 procent; P = 0,002).

I studien noterades också att kvinnor mer sällan än män remitterades till kardiologspecialist (80 procent respektive 95 procent) och genomgick angiografi (47 procent respektive 74 procent) eller PCI (29 procent respektive 64 procent; P < 0,05 för samtliga).

Kvinnor med troponinökning som inte upptäckts med den konventiella metoden löpte i princip lika stor risk som de med troponin ≥50 ng/l avseende reinfarkt och död vid ettårsuppföljningen (25 procent respektive 24 procent; P < 0,001).

Författarna drar slutsatsen att akut hjärtinfarkt är underdiagnostiserat bland kvinnor, vilket leder till suboptimalt omhändertagande. Högkänslig troponin I-analys med könsspecifika tröskelvärden ger kvinnor samma förutsättningar som män till rätt diagnos. Huruvida detta leder till mer jämlik uppföljning och behandling återstår att utvärdera.